Home

GSD Höjddata

GSD-höjddata, grid 50+ finns i två varianter, dels från nationella höjdmodellen och dels från gamla höjddatabanken. För att särskilja varianterna åt har filerna olika prefix; nh för Grid50+ som baseras på nationella höjdmodellen och hdb för Grid50+ som baseras på gamla höjddatabanken. Höjdmodellen kan användas för att: generera höjdkurvor och för. Från den 31 januari kommer uppdaterad höjdinformation att tillhandahållas i följande produkter: GSD-Höjddata grid 2+. GSD-Höjddata grid 50+ NH. Höjdmodell Visning. Höjdmodell Nedladdning. Höjd Direkt. GSD-Höjddata grid 50+ NH uppdateras en gång per år och övriga produkter uppdateras kontinuerligt när förändringar sker Höjddata - Nationell höjdmodell. Här finns information från arbetet med nationella höjdmodellen. Det är fritt att sprida nedanstående information vidare till organisationer och/eller personer som kan ha intresse av höjddata. Alla dokument under nedanstående rubriker publiceras i pdf-format om inget annat anges

18 september 2018. Den 18 december 2018 genomförs ändringar i produkterna Laserdata NH och GSD-Höjddata, grid 2+. Exempel på förändringar är byte av leveransformat för båda produkterna samt att det skett förändringar i metadata. För mer detaljerad information om förändringarna se nedan i tabellen för respektive produkt Beskrivning av förändringar GSD-Höjddata, grid 2+ Övergripande förändringar Gällande Kommande Formaten ASCII-grid och ASCII-tabell. RAR-komprimerad grid-fil GeoTIFF-format (LZW-komprimerad). Formaten ASCII-grid och ASCII-tabell tillhandahåll ej. Punkttäthetsfil per 2,5 km ruta Punkttäthetsfil med samma utbredning som grid-filern

Höjddata, grid 50+ Lantmäteriet - lantmateriet

 1. digitala GSD-Höjddata (2) baseras på ett höjdvärde var 50:e meter i ett regelbundet rutnät. En geometrisk noggrannhet i höjd motsvarande ett medelfel av ± 2,5 m eftersträvas. Detta innebär att ett höjdvärde eller samtliga höjdvärden kan ligga för högt &ˆ
 2. Det löser vi genom att kombinera höjddata med information i en GSD-vägkarta. Realistiska 3D-modeller Med vår visualiseringstjänst draperar vi ett ortofoto från flygbilder eller satellitscener på en höjdmodell för att skapa en så realistisk bild av ditt utvalda område som möjligt
 3. Nationella Höjddatabasen och GSD-höjddata för utbredning av havsnivåer.) från detta projekt inkluderas även i denna rapport. Projektidén, inkluderande både Fas 1 och Fas 2, har varit att testa och utvärdera Ny Nationell Höjdmodell (NNH) för användning vid analys av effekter vid för-väntad havsnivåhöjning
 4. I cykel 1 byggde karteringarna på höjddata med 50x50 meters upplösning i horisontal led (GSD-Höjddata, grid 50+5). Samtliga karteringar är baserade på och uppdaterade med ny höjddata på 2x2 meter (GSD-Höjdata, grid 2+6). Det innebär att för varje 50x50 meters ruta så går det 625 stycken 2x2 meters rutor
 5. används Lantmäteriets digitala höjdmodell GSD-höjddata grid 2+ [2] för beskrivning av topografin. Vattenstånden längs hela vattendragssträckan interpoleras fram mellan tvärsektionerna. Genom att jämföra nivåer hos den simulerade vattenytan med nivåer i GSD-höjddata grid 2+ får man fram det översvämmade området
 6. I huvudsak har tre produktionsmetoder använts för att samla in höjddata i den gamla Höjddatabanken, profilmätning i stereomodeller, digitalisering av glasplåtar med graverade höjdprofiler och manuell digitalisering eller skan-ning av höjdkurvor. Av bilaga 1 framgår var i landet respektive metod har använts
 7. laserskanningen genererades GSD-höjddata grid 2+ som innehåller höjdpunkter i ett regelbundet rutnät där varje punkt är koordinatsatta i xyz och har en upplösning på två meter (Lantmäteriet, 2011). GSD-höjddata grid 2+ införskaffades av Halmstads kommun. Syft

Ändrad plan för höjddataprodukter Lantmäterie

SCALGO Live Documentation - Country Specific - Sweden - SCALGO

Höjddata - Nationell höjdmodell Lantmäterie

Virtuell fältkurs

Förändringar i höjddataprodukter Lantmäterie

höjddatabanken GSD (Geografiska Sverigedata)-Höjddata från Lantmäteriet har be-gränsad noggrannhet [2]. Alla skikt levereras i koordinatsystemet RT90 och i höjd-systemet RH70. Räddningsverket har copyrighten till de översiktliga översvämningskarteringarna och resultatet får ej spridas utan Räddningsverkets medgivande GSD-Höjddata grid 2+ fortskrider. Datakvalitet Lägesfel på 30 m, felklassningar och ofullständigheter kan förekomma. Raviner med ett djup understigande ca 3 m har normalt inte kartlagts, inte heller raviner vars former utjämnats genom schaktning och utfyllnad. Jordskredsärr med en linjelängd under 30-50 m har normalt inte kartlagts Deras höjdmodell med 2 meters upplösning (GSD-Höjddata, grid 2+) visar detaljer i terrängen. Detta är ett viktigt verktyg för bland annat geologer som kan få en bild av landformer hemma i datorn innan de åker ut och undersöker dem Höjdmodell som täcker hela Finland behövs vid bekämpning av översvämningar och klimatförändringen; 16.3.2021 GSD-Höjddata, grid 50+ från Lantmäteriet som har en lägesnoggrannhet på 50 meter och ett medelfel i höjd på ca +- 2 meter. Kustlinjen har dock generaliserats kraftigt, och mindre lägesfel i observationsdata oc

Höjdmodeller - Metri

Swedish National Elevation Model - Now Available Directly in windPRO. June 1, 2018. The Swedish National Elevation Model (GSD Höjddata, grid 50+ nh) is now available as an online data service for users of windPRO 3.2. The native elevation data is stored in a 50m grid-format. This can be used directly in windPRO from the elevation grid object skärm med Lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 2+ (även kallad NH Nationell Höjdmodell) och information från SGU:s jordartsgeologiska databaser som underlag. NH2+ är rasterdata med höjdvärden i 2m-rutor/pixlar. Höjdnoggrannheten är i medel +-0,5 m, för plana ytor +-0,2 m

gsd [GISELA

 1. Get healthy, vet-checked pups from responsible and professional breeders at PuppySpot. Find your good boy (or girl) today at PuppySpot, the trusted online pup placement service
 2. Nu finns uppdaterade höjddata tillgängligt i produkterna GSD-Höjddata grid 2+, Höjdmodell Visning, Höjdmodell Nedladdning och Höjd Direkt
 3. GSD-HÖJDDATA, GRID 2+ GSD-Höjddata i grid 2+ är en del av Sveriges nationella höjdmodell som vi fått i uppdrag att ta fram för att tillgodose behovet av bra höjddata för klimatanpassningsåtgärder, som exempelvis översvämningskartering. Men informationen har en lång rad användningsområden, till exempel
 4. Geografiska Sverigedata, GSD. databas som successivt byggs upp av Lantmäteriet i samarbete med andra kartintressenter i Sverige, bl.a. Vägverket. En del uppgifter såsom höjddata, vägnät och ortnamn, finns i dag digitalt lagrade för hela landet. Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen.

hojddata [GISELA

•GSD-Höjddata, grid 2+ Grid med 2 meters upplösning Avgifter för höjddata (exkl. moms) •Årlig avgift, grid 2+ 1,60 kr/km² •Årlig avgift, LAS 1,60 kr/km² •Engångsavgift = 5 årsavgifter 8,00 kr/km² •Icke kommersiell användning samt FoU betalar 0,1 x avgiften. • GSD-Sverigekartan 1:1 miljon (raster, vektor) • GSD-Sverigekartan 1:5/1:10/20 miljon, vektor • GSD-Höjddata, grid 2+/50+ • Laserdata • GSD-Höjdkurvor, 5m/10m/25m ekvidistans • GSD-Marktäckedata (raster, vektor, pixel) • GSD-Administrativ indelning, 1:250 000/1:1 miljon • GSD-Ortnamn • GSD-Ortofoto (svartvit/färg/IR .5m/1

Swedish National Elevation Model - Now Available in

som underlag (GSD-Höjddata Grid 2+ eller bättre), samt fältkontroller huvudsakligen längs vägnätet. 1:50 000 . 50-100 m : 4 Omfattande fältkartläggning till fots i terrängen. Olika underlag för lägesbestämning har använts under åren: topografiska kartor i skala 1:50 000, ekonomiska kartor och ortofoton. 1:50 000 50-75 m GSD-Höjddata baseras på ett höjdvärde var 50:e meter i ett regelbundet rutnät. En geometrisk noggrannhet i höjd motsvarande ett medelfel av ± 2,5 m har enligt Lantmäteriet eftersträvats. Flödet med 100 års återkomsttid enligt Flödeskommitténs riktlinjer ha Nya höjddatabasen, GSD-Höjddata 2+ Klimatförändring och 100-årsflödet . Kombination av flöden och randvillkor • Endast av betydelse för den nedersta bestämmande sektionen • 50-årsflödet (dagens klimat) med randvillkor MHW (dagen GSD-Höjddata Innehåll och struktur Basen innehåller koordinater för sv-hörnet samt en höjd med heltal och decimal i varje skärningspunkt av ett tänkt 50x50 m rutnät. Basen innehåller 501x501 höjdpunkter, vilket blir 251 001 punkter i varje 25x25 km-bas. Medelfel i höjd 2,5 m

GSD-Höjddata 2+ Innehåll och struktur Basen innehåller koordinater för sv-hörnet samt en höjd med heltal och decimal i varje skärningspunkt av ett tänkt 2x2 m rutnät. Basen innehåller 1250x1250 höjdpunkter, vilket blir 1,562,500 punkter i varje 2.5x2.5 km-bas. Medelfel i höjd är mindre än 0.5 m mäteriets höjddatabas (GSD-Höjddata) med ett höjdvärde per femtiometers-ruta, även om de i vissa små områden har kompletterats med data från berörd kommun (T. Yacoub, personlig kontakt, 2009). I de medföljande rapporterna påpekas även att karteringarna har be-gränsad användbarhet och endast bö Höjdmodell nedladdning eller GSD -Höjddata, Grid 2+ GSD-Fastighetskartan, vektor Uttag av digital kopia i dataformat ESRI shape eller MapInfo tab varav bebyggelse är ett skikt. Innehåller inte höjd i dagsläget. Interna specifikationer och handledningar ; Finns inte tillgängligt externt • Lantmäteriets höjdmodell GSD- Höjddata, grid 1 m. Höjdmodellen har använts för att definiera topografin i modellen. • SGUs jordartskarta (SGU 2020a). Skalorna i modellområdet är 1:25 000 och 1:50 000. • SGUs jorddjupsmodell (SGU 2020b). Modellen har använts för att definiera bergytan, i de fal

Gsd - Vetted Breeders, Adorable Pup

This correction set is generated using a machine-learning model trained on a large number of known locations of culverts, bridges, etc. The model was then used to predict locations for corrections in Sweden using GSD-Höjddata. The result is a correction set with unprecedented coverage of especially smaller culverts and underpasses Enligt lantmäteriets höjdmodell (GSD-Höjddata, från Lantmäteriet) ligger våtmarkens vattenyta upattningsvis 0,5 meter över vattenytan i Flöjbäcken. Vid våtmarkens nedströms ände finns överfall ner mot Flöjbäcken (Figur 3). Efter Helsingborgs stads våtmark nedströms järnvägen rinner Flöjbäcken samman me Lantmäteriet har sedan 2009 arbetat med att laserskanna hela Sverige. Från det laserskannade datat framställs GSD-Höjddata, grid 2+ som är en digital höjdmodell (DEM) i rasterformat med upplösningen 2 m. Från dessa data och laserpunktmolnet, i form av en las-fil, kan höjdkurvor framställas. Lantmäteriet GSD-Höjddata grid 50+ - GSD höjddata i grid 50+ baseras på laserdata insamlad vid laserskanning från flygplan. Med linjär interpolering i ett TIN (Triangulated Irregular Network) interpoleras ett grid fram utifrån markklassificerade punkter. HQ50 och HQ200 - Högsta vattenflöde som statistiskt sett återkommer me Höjddata och översvämningsskikten senare beräknas med hjälp av samma höjddata, kommer en del av dessa höjdfel att försvinna i kartpresentationen. Längs vattendraget är inga invallningar och vägbankar inlagda i modellen. Sådana återfinns inte i den digitala GSD-Höjddata och därmed inte heller på översvämningskartan

Uppdatering höjddata Lantmäterie

Till skillnad från Lantmäteriets nationella höjdmodell (GSD-Höjddata Grid 2+) utförde SCALGO inga korrigeringar av vattenytor i höjdmodellen baserad på Laserdata Skog. Deras höjdmodell var inte heller korrigerad för viadukter såsom väg- och järnvägsbroar GSD-Höjddata, Grid 2+, hämtad 2019-11-29 Höjddata i rasterformat med en upplösning på 2x2 m. Lantmäteriet Illustrationsplan i DWG-format daterad 2020-06-01 Reviderad 2020-10-21 ÅWL Arkitekter DWG-ritning för gatuutformning daterad 2020-05-31 Ramboll SGUs Jordartskarta 1:25 000-1:100 000 SG 3.2 Höjddata I Scalgo finns tillgång till en höjdmodell som baseras på Lantmäteriets höjddata (GSD-Höjddata grid 2+ från laserskanning). För att kunna redovisa lågpunkter för ett scenario med framtida markanvändning så har även modifierade höjddata över det aktuella utredningsområdet använts • GSD-höjddata med 2 m upplösning, Lantmäteriet • Grundvattenkarta i skala 1:250 000, SGU • Berggrundskarta i skala 1:50:000, SGU • Avrinningsdata, SMHI • Karttjänsten Vatteninformationssystem i Sverige, VISS • Naturvårdsverkets karttjänst, Skyddad natur För. Batymetri som använts i MIKE 21 skapad utifrån GSD-Höjddata, grid 2+© Lantmäteriet..38 Figur 22. Fördelning av regnmängd under ett regnevent (Centre for Ecology and Hydrology 1999.

GSD-höjddata, grid 50+ innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum. hur smittar diarre Läs mer sverige sidan Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information. Vår användning av cookies Vi använder nödvändiga sverige för att vår webbplats ska gratis Bo GSD-Höjddata grid 2+ Grid med 2 m upplösning . Årlig grundavgift per km² . 2,00 kr . Max årlig avgift . 390 000 kr . Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km. page01 HMK - handbok i mät- och kartfrågor [Elektronisk resurs] Höjddata / Lantmäteriet GSD höjddata grid +50 . Rapportens namn 12 Äldre kartmaterial Lantmäterikartorna över de tre byarnas marker, Stora Hammar, Räng och Kämpinge, som ligger inom utredningsområdet visar att området sedan länge varit en fullåkersbygd och att karaktären a

Figur 3 Höjder inom planområdet, baserad på Lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 2+. 3 VISS, Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se/, data hämtad april 2016. 4 PM Geoteknik, översiktlig geoteknisk bedömning, Obbola 19:1, Umeå kommun, TYRÉNS AB, 2018 -12 0 Enligt GSD-höjddata (Grid 50+) ligger vattennivån på cirka 25,6 m (RH2000), vilket innebär ca +25,1 m i RH00. Svenskt Vattendragsregister anger sjöhöjd till 25,1 resp. 25,5 m (höjdsystem ej angivet) vid två olika tillfällen. För utredningens syfte antas +25,5 m utgöra medelvattenstånd baserad på Lantmäteriets GSD-Höjddata grid 2+ från 2017. Programmet tar inte hänsyn till infiltration, ledningsnät eller tid. Nederbördsmängden definieras i millimeter; det innebär att nederbördsmängden kan vara samma för regn med olika återkomsttider beroende på deras varaktighet. Den angivn

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för Kandidatexamen i Landskapsvetenskap VT 2016 LiDAR-datans möjligheter - en studie av senglaciala strandvallar Medelhöjden beräknas i PLC6från Lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 50+. Månadsfaktorer (variationen per månad) av typhalterna används för skog, sankmark, fjäll, hygge och öppen mark för såväl kväve som fosfor i de olika regionerna. Dagvatten •GSD-Höjddata, grid 2 m (punkter på broar ingår inte i beräkning av grid) Ny lagringslösning och ny produkt i december 2014: •Höjdmodell Visning, geodatatjänst (WMS) med skugg- och lutningsbilder Två nya produkter under 2015: •Höjd Direkt, fråga om höjdvärden på punkte För beräkning av hur horisonten ser ut i ett förmodat skogsfritt landskap har GSD-Höjddata i grid 2+ framtagna av lantmäteriet använts. Det är en produkt som är framställd ur data från flygburen laserskanning och innehåller höjddata i ett två meters grid med mycket hög höjdnoggrannhet GSD-höjddata grid 2+ expand_less. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter

GSD-Höjddata grid 2+ Grid med 2 m upplösning . Årlig grundavgift per km² . 2,00 kr . Max årlig avgift . 390 000 kr . Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km. Avgiftsintervall . Avgiftsnedsättning . 1 - 200 000 kr . 0 % > 200 000 kr . 50 % . Leveransavgifter GSD-Höjddata, grid 2+ • Ett regelbundet grid/rutnät där höjdvärdena motsvarar höjden i centrum av de enskilda cellerna. I detta fall är varje cell 2 x 2 meter på marken. 27 av lantmäteriets nya höjddatamodell (GSD-Höjddata) i samband med arkeolo-gisk inventering i Bengtsfors kommun, Dalsland. Studien genomfördes under 4 dagar i juni 2014 av Johanna Lega och Mats Hellgren. Lantmäteriet har sedan 2009 arbetat med att framställa en rikstäckande höjd-modell för Sverige (GSD-Höjddata) En höjdmodell baserad på högupplöst laserskannad höjddata (Lantmäteriets GSD-Höjddata laserdata) som omfattar hela det studerade området skapades med hjälp av ArcGIS. Laserskannad höjddata innefattar bara information om höjder ovan den nivå som vattenytan låg på vid tillfället för skanningen Höjdkurvorna i nybyggnadskartan är skapade utifrån Lantmäteriets höjdskanning, GSD-Höjddata grid 2+. Markhöjder. Då du beställer en nybyggnadskarta för en huvudbyggnad på nybildade fastigheter ingår det inmätning av markhöjder på fastigheten. Dessa visas i den nybyggnadskarta vi levererar. Mätning för nybyggnadskartan Mätning.

•GSD-Höjddata, grid 2+ Grid med 2 meters upplösning eller bearbetning av höjddata så görs det endast av externa vidareförädlare . 2011-12-13 50 Kostnader för Lantmäteriets laserdata Ungefärliga kostnader (engångsavgift) för laserdata när en orienteringsklub GSD-Fastighetskartan, vektor ©Lantmäteriet (2017), Lutnings-kartan ©Skogsstyrelsen (2017). 21 Figur 4 Tillrinningsområdens areal enligt avgränsning utifrån NNH grid 2+ samt GSD-höjddata, grid 50+. Områdena är sorterade i grupper efter NNH och felstaplarna markerar. GSD-Höjddata i grid 2+ baseras på laserdata insamlad vid laserskanning från flygplan. Med linjär interpolering i ett TIN (Triangulated Irregular Network. Med hjälp av höjddata kan du som har ett lämpligt kartprogram få fram en verklighetstrogen tredimensionell modell av landskapet. Höjdmodeller kommer till nytta

Geografiska Sverigedata, GSD Skoge

Terrängdata för Sverige är främst baserad på Lantmäteriets GSD-Höjddata grid 2+ från 2017. Programmet tar inte hänsyn till infiltration, ledningsnät eller tid. Nederbördsmängden definieras i millimeter. 50 mm motsvarar ett regn med återkomsttiden 80 år och varaktigheten 60 minuter. Enligt SMHIs definition är et Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire och tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller utan licensavgift som öppna data. Dokument. Teknisk beskrivning. Åtkomstpunkt (URL) OBS, du behöver vara inloggad för att se din personliga nyckel nedan. Nyckelbaserad URL - för anslutning i färdiga programvaror Lantmäteriet tillhandahåller. Underlaget har erhållits som GSD-Höjddata, grid 2+, vilket utgörs av en terrängmodell i gridform, med 2 m upplösning i plan. Lantmäteriet anger att noggrannheten i höjdinformationen är normalt bättre än 5 cm men kan vara upp till 10 cm, vilket är fullgod noggrannhet för planering och arbete med. 2.3 Höjddata I Scalgo finns tillgång till en höjdmodell som baseras på Lantmäteriets höjddata (GSD-Höjddata grid 2+ från laserskanning). För att kunna redovisa lågpunkter för ett scenario med framtida markanvändning så har även modifierade höjddata över det aktuella utredningsområdet använts Utdrag ur GSD-fastighets-kartan och GSD-höjddata i skala 1: 6000 med kända fornlämningar markerade. Spår efter bronsålder och vikingatid längs E45 7 Ett antal frågeställningar formulerades inför förundersökningen: Vilken är fornlämningarnas utbredning.

Klimatanpassningsarbete kring stigand

Data: GSD-Höjddata, Grid 50+ samt GSD-Sverigekartor, Vektor. ©Lantmäteriet. 8 åker - utgörs även här av glacial lera. Direkt öster om dalen täcks delar av urberget av ett tunt lager morän. Ett större område djupare morän återfinns även omedelbart sydost o redan bearbetade laserdatan ur serien GSD-Höjddata grid 2+, vilken endast innehåller markhöjd i en upplösning på 2 m. Höjddatan kom i rasterformat med referenssystemet SWEREF99 TM och höjdsystemet RH2000 (Lantmäteriet 2015). Förutom höjddata laddade - Terrängmodell, GSD-Höjddata, grid 2+ format, Lantmäteriet - GSD-Fastighetskarta, Lantmäteriet - Jordartskarta, SGU Beräkningar gjordes i SWEREF99 1800 och höjdsystem RH 2000. 4.2 LEVERERAT MATERIAL Tillsammans med rapporten levererar WSP följande material: För ett klimatanpassat 100-årsregn Av GSD-höjddata, grid 2+ kan en digital terrängmodell framställas. Detta görs genom att marky-tan och objekt ovan markytan separeras för att sedan visualiseras (Lindberg & Holmgren, 2014). Utifrån en digital höjdmodell går det även att skapa en markfuk-tighetskarta med hjälp av ett DTW-index (Depth To Water)

SCALGO Live Documentation - Country Specific - Sweden - SCALG

Tillgänglig GSD-Höjddata grid, 2+ framställd ur data från Lantmäteriets laserskanning med flygplan hämtades hem för hela undersökningsområdet. Höjddata finns inte tillgängligt för fjällområdena i de västra delarna. Höjddatat är angett i referenssystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000 GSD-Höjddata, grid 50+ (produktnummer 5802) Laserdata (produktnummer 5804 SGU, Sveriges geologiska undersöknin . SGU Ae6 (10FNV) Kartorna som producerades är baserade på de allmänna kartorna, dvs de topografiska kartorna, men där huvuddelen av informationen rensats bort till förmån för de färglagda teman man vill lyfta fram

Lantmäteriet höjddata karta - här finns information från

avrinningsområden utifrån gamla GSD-Höjddata, grid 50+. Avrinningsområdena till varje vattenförekomst sjö har sedans används till att klippa de ovan nämnda skikten från fastighetskartan. Blöta områden ur ms skiktet som har kontakt med yttergränsen för klippta mv ytor har därefter kompletterats This DEM is called GSD-Höjddata, grid 2+ and from its data and the laser point cloud itself (in the form of a las-file) contour lines can be extracted. Lantmäteriet has not yet done this, but plans to update the contour lines in their cartographic products exist • GSD-Höjddata 50m • Beräknade 50/100- årsvattenstånd • Antaganden om medelvattenstånd 2100 • Digital jordartskarta • Markslagsinformation . Exempel på analyser Areal landyta som översvämmas vid beräknad havsnivåhöjning (SMHI, RH2000) •NNH 2

PM Kartering av lågpunkter och rinnvägar, Firman

NNH (GSD-Höjddata i grid 2+) Rikstäckande laserskanning utförd av Lantmäteriet under 2009-2015 inom projekt Nationell höjdmodell. Produkten är framställd ur data från flygburen laserskanning och innehåller koordinatsatta höjdpunkter i ett tvåmeters regelbundet rutnät, ett så kallat grid, med mycket hög höjdnoggrannhet Lantmäteriet tar fram olika typer av kartor över Sverige. Deras höjdmodell med 2 meters upplösning (GSD-Höjddata, grid 2+) visar detaljer i terrängen. Detta är ett viktigt verktyg för bland annat geologer som kan få en bild av landformer hemma i datorn innan de åker ut och undersöker dem

gsd-hÖjddata grid 2+ byggnad som riskeras ÖversvÄmmas med mindre Än 0.7 m . byggnad som riskeras ÖversvÄmmas med mer Än 0.7 m . vattnets utbredning utan dammbrott . vattnets utbredning efter dammbrott . author: petnor created date GSD-höjddata, grid 50+ innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum. Höjddata - Nationell höjdmodell Här finns information från arbetet med nationella höjdmodellen. Det är fritt att sprida nedanstående information vidare till organisationer och/eller personer som kan ha intresse av höjddata Topografin i modellområdet beskrivs av Lantmäteriets höjdmodell GSD-Höjddata, grid 2+ [6]. Höjder i modellområdet varierar från +61 m till +105 m i höjdsystem RH2000. Områdets storlek har valts med hänsyn till att minimera effekter från randvillkor vid planområdet för Kristinaskolan. Byggnader so GSD-Höjddata, grid 2+ GSD-Höjddata, grid 50+ Laserdat 2.4 Vetenskapsrådet, Lantmäteriet, (WMS) från några myndigheter tagits fram. GET-tjänsten förvaltas och utvecklas av Sveriges lantbruksuniversitet ( SLU) Publicering av illustrationer med kartbilder eller GSD-Ortofoto krävde ett särskilt medgivande vi Free library of english study presentation Höjdmodellen baseras på Lantmäteriets GSD-Höjddata, grid 2+ utifrån laserscanningar 2017. Höjdmodellen har sedan kompletterats med byggnader, större broar och tunnlar så att avrinning beräknas runt om byggnader och genom tunnlar/viadukter. 2.2 Markens råhet I den hydrauliska modellen inkluderas en karta som beskriver markens råhet Metodik 23MetodikPreparering av indataGSD-Höjddata 50+GSD-Höjddata 50+ är en grov produkt jämfört med NNH. Upplösningen är 50 m ochmedelfelet i höjd är 2,5 m. För att försöka få en mer jämförbar statistik mellanprodukterna och få ut mesta möjliga av 50 m-gridet producerades ett 2 m-grid ur50 m-data med bilinjär interpolation