Home

Kallelse till bolagsstämma mall

Kallelse till bolagsstämma är en gratis mall för inbjudan till en bolagsstämma i ett aktiebolag. Aktieägare som är införda i aktieboken på dagen för en bolagsstämma har rätt att delta i denna enligt aktiebolagslagen och en kallelse till bolagsstämma skickas ut till de aktieägare som är införda i aktieboken Mall Word; Extra bolagsstämma - beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital: Extra bolagsstämma - beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta Dokumentmallen Kallelse till årsstämma eller bolagsstämma används då ett aktiebolag ska ha årsstämma för att besluta om de viktigaste frågorna för bolaget, vilket inträffar en gång per år. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning. Årsstämman, även kallad ordinarie bolagsstämma, utgör aktiebolagets högst beslutande organ och. Här hittar du de bästa mallarna rörande kallelse till bolagsstämma, det har varit 385 personer som har varit intresserade av dessa mallar innan dig. Mallarna sorteras i relevansordning enligt Googles algoritmer, de mest relevanta mallarna visas högst i listan

Kallelse till bolagsstämma Gratis mall Mallar

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman skall anmäla detta till Förening Föreningsson senast den ____. Förslag till dagordning. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller flera justeringsmän. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än som anges i bolagsordningen, eller bolagsstämman ska a) behandla en fråga om sådan ändring av bolagsordningen som avses i 7 kap. 43-45 § ABL, b) ta ställning till om bolaget ska gå i likvidation, c) granska likvidators. Om mallen Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) Sättet för kallelse till årsstämma ska framgå av bolagsordningen. Det vanliga är att kallelse görs genom brev till aktieägarna eller genom annons i den tidning som anges i bolagsordningen Den här mallen hjälper dig att utforma en kallelse till extra bolagsstämma. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil med juridiken kring dokumentet. Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till din mall. Mallen finns även tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina sidor efter köpet

Kallelse till bolagsstämma är viktig för aktieägarnas möjligheter att påverka bolagets förvaltning. Kallelsen innebär en ram för bolagsstämmans beslutsmakt eftersom i princip inga ärenden får avgöras som inte i förväg kommunicerats till aktieägarna i kallelsen. Skälet är att väsentliga ärenden rörande förändringar i. Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2021. Format: Word-mall (1 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om utdelning ska tas. En kallelse till en extra bolagsstämma ska skickas ut till aktieägarna innan stämman ska hållas

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en årsstämma som har vinstmedel att disponera. Mallen är avsedd för privata aktiebolag. Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma i publikt aktiebolag När ett publikt aktiebolag ska ha bolagsstämma måste de meddela kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Aktiebolaget måste också annonsera i minst en rikstäckande dagstidning och inför vissa beslut på stämman måste de skicka brev till alla aktieägare Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ) Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15. För att minska risken för smittspridning, samt för. Kallelse till bolagsstämma Gratis mall Mallar . kallelse till ÅrsstÄmma 2021-04-09 10:45:00 Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (Nelly Group) kallas härmed till årsstämma att hållas onsdagen den 12 maj 202 Extra bolagsstämma - kallelse gratis mall - Företagande . Dokumentmallen Kallelse till extra bolagsstämma används då ett aktiebolag planerar en bolagsstämma för att behandla frågor som inte kan vänta till den ordinarie bolagsstämman. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning

Kallelse bolagsstämma. En kallelse till en bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. I bolagsordningen anges sättet för kallelse för de aktiebolag som är privata, se mall bolagsordning. Ofta står det med brev på posten eller att tidningen på den lokala orten ska innehålla information om att en bolagsstämma kommer hållas inom den närmaste. Kallelse årsstämma docx. Mall för kallelse till årsstämma ; Här hittar du de bästa mallarna rörande kallelse till bolagsstämma, det har varit 231 personer som har varit intresserade av dessa mallar innan dig. Mallarna sorteras i relevansordning enligt Googles algoritmer, de mest relevanta mallarna visas högst i lista kallelse till extra bolagsstÄmma 2020-10-12 rÄttelse: datum fÖr fÖrvaltarregistrerade aktier Är den 2 oktober och sista anmÄlningsdag till extra bolagsstÄmma den 5 oktober 2020. styrelsen i rootfruit scandinavia ab (publ), 556717-1185, kallar hÄrmed till extra bolagsstÄmma Om mallen Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) Sättet för kallelse till årsstämma ska framgå.

Börsmeddelande - Kallelse till ordinarie bolagsstämma 25 februari 2021 kl. 09.00 EET. Aktieägarna i Nordea Bank Abp (Bolaget) kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 24 mars 2021 klockan 14.00 lokal tid på Nordeas huvudkontor på Hamnbanegatan 5 i Helsingfors, Finland Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om ny bolagsordning. Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma - Bolagsverke . Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse till ett styrelsemöte i ett aktiebolag med två till tio personer kallade till mötet. Normalt brukar en styrelse träffas fem till sex gånger per år, men om det är ett snabbväxande företag kan det bli betydligt fler möte Bolagsstämma m m. Bolagsstämma är sammanträde mellan aktieägarna i ett aktiebolag. På en konstituerande bolagsstämma avgörs i första hand om bolaget ska komma till stånd. Därefter ska en särskild bolagsstämma äga rum om inte val av styrelse och revisorer skett på konstituerande stämma. Ordinarie bolagsstämma ska hållas viss. Årsstämma eller bolagsstämma är de högsta beslutande organen i ett aktiebolag. I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året. Bolagsstämmor kan utlysas när som helst under året om styrelsen anser att så behövs. Normalt är det styrelsen för ett publikt aktiebolag som utlyser en stämma genom annons i Post- och Inrikes Tidningar Kallelse till bolagsstämma. Årsstämma eller bolagsstämma är de högsta beslutande organen i ett aktiebolag. I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året. Bolagsstämmor kan utlysas när som helst under året om styrelsen anser att så behövs. Normalt är det styrelsen för ett publikt aktiebolag som utlyser en stämma.

Sättet för Kallelse till årsstämma / bolagsstämma ska framgå av bolagsordningen. Kallelse görs vanligast genom brev till aktieägarna eller annons i den tidning som anges i bolagsordningen. Obligatoriska ärenden följs av avtalsmallen, ärenden som förekommer på stämman ska finnas i kallelsen, mallen kan behöva fyllas ut Tid för kallelse till bolagsstämma (7 kap. 18-20 och 55 a §§ ABL) Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma, där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, utfärdas tidigast sex och senast fyra (två - endast tillämpligt för privata bolag) veckor före bolagsstämman

Gratis mallar: www.startaegetinfo.se. Företagets logotyp. Företaget AB . Gatuadress 19. 111 xx Umeå . Org. num. 000000-0000. Mejladress@mejla.se. Kallelse. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. § 9 Mall för att registrera utlägg du gjort för arbetsgivaren. Ladda ner utgiftsrapport >> Utvecklingssamtal För chef som skall håll samtal med sina medarbetare. Ladda ner >> Å. Årsredovisning K2 Enkel och tydlig mall för små företag. Ladda ner >> Årsstämma - Dagordning Mall för dagordning till ett aktiebolags ordinarie bolagsstämma

Förfarandet används normalt endast när en fråga inte kan anstå till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelseledamöterna träffas inte fysiskt utan förfarandet genomförs via brev, e-post, telefon eller samtal. Den som lyft frågan presenterar den för samtliga ledamöter som sedan tar ställning. Bolagsstämma per capsula Kallelse till Årsstämma 25 april '20 - per capsulam. Anders E Publicerat den 15 mars, 2020 Publicerat i Styrelseinfo Märkt med årsmöte . Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening Lördag 25 april 2020, Föreningshuset kl. 14.00 Kallelse till föreningsstämma ska alltid ske så som det är bestämt i stadgarna. Skriftligt och utdelat eller skickat eller uppsatt på lämpliga platser. Muntlig kallelse räcker aldrig, inte ens i de minsta föreningarna. Man bör naturligtvis aldrig slutbetala innan besiktning är gjord och alla anmärkningar är åtgärdade Styrelsen (vilket är aktieägaren, det vill säga du) sammankallar till bolagsstämma. Du kan skicka en kallelse till dig själv om du vill, men det är inte ett krav, den behöver i alla fall inte postas. När det bara är en aktieägare görs bolagsstämman genom en så kallad pappersstämma

Mallar - Kallelse till föreningsstämma - Gratis mallar . Kallelse till årsstämma 2020. av Styrelsen · Publicerat 26 april, 2020 · Uppdaterat 7 maj, 2020. Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6 den 12 maj klockan 18:00. På grund av den rådande. Kallelse till årsstämma 2021 Har inte kallelse gått ut i enlighet med bolagsordningen så är bolagsstämman inte beslutsför vilket medför att en ny bolagsstämma måste kallas till för att kunna hålla mötet Kallelse till extra bolagsstämma i Epiroc AB 26 oktober 2020 Stockholm: Epiroc AB, org.nr 556041-2149, med säte i Nacka, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2020 Denna mall från. Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2018 kl 16:00 i Bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Aktiebolag - mallar - Bolagsverke

 1. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats Kallelse till årsstämma i Kindred Group plc ('Bolaget') onsdagen den 12 maj 2021 kl. 9.00 på Kindreds kontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas Kallelse till årsstämma.
 2. Årsstämma, bolagsstämma - kallelse gratis mall . Kallelse till BRF Gröna Husens årsstämma 2021! Kära medlemmar, det är nu dags för BRF Gröna Husens årsstämma. Kallelsen i sin helhet är bifogad. På grund av rådande situation i samhället så ber vi alla om att bara skicka en medlem per hushåll om möjligt,
 3. Sättet för kallelse till årsstämma ska framgå av bolagsordningen. Det vanliga är att kallelse görs genom brev till aktieägarna eller genom annons i den tidning som anges i bolagsordningen. I vissa fall måste en skriftlig kallelse skickas till varje aktieägare, bland annat när årsstämma ska hållas på annan tid än vad som är bestämt i stadgarna
 4. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. § 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår

Kallelse till extra bolagsstämma - mall för kallelse till extra bolagsstämma. 52 kr Info. Handelsbolagsavtal - mall för handelsbolagsavtal (bolagsavtal) 52 kr Info. Företagöverlåtelse rörelse - mall för inkråmsaffär. 105 kr Info.. Kallelse extrastämma för stadgar. 04 februari 2018 Vi i styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till en extrastämma för antagande av nya stadgar. Föreningens nuvarande stadgar är från 2008 och är ganska föråldrade i både utformning och språkbruk. De ligger dessutom i vissa avseenden i strid mot gällande lagstiftning och HSB:s. För publika aktiebolag (publ) gäller att kallelse alltid ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i en rikstäckande dagstidning Har inte kallelse gått ut i enlighet med bolagsordningen så är bolagsstämman inte beslutsför vilket medför att en ny bolagsstämma måste kallas till för att kunna hålla mötet Kallelse till extra bolagsstämma i Epiroc AB 26 oktober.

Årsstämma, bolagsstämma - kallelse gratis mall

 1. Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Forestlight Entertainment AB (publ) ons, mar 13, 2013 12:45 CET. Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma fredagen den 5 april 2013 kl. 10.00 i Mangold.
 2. Kallelse till extra bolagsstämma 26 oktober 2021 Ladda ner pdf; Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande enligt 16 kap. ABL Ladda ner pd
 3. Kallelse i börsbolag. Kallelser i börsbolag utfärdas på ett särskilt detaljerat sätt som är tvingande enligt aktiebolagslagen. Se Kallelse till bolagstämma rörande grundreglerna för kallelsen. Kallelsen i börsbolag ska ske i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen görs tillgänglig på bolagets webbplats
 4. - mall för kallelse till extra bolagsstämma Direkt åtkomst - du får tillgång till dina mallar direkt efter köpet Kvalitetssäkrade - mallarna är framtagna av erfarna experter Hjälptexter ingår - tillsammans med mallen får du en hjälptext med anvisningar 30 dagar öppet köp - meddela om du inte är nöjd
 5. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman Kallelse till bolagsstämma, bästa mallarna - Top 100. Här hittar du de bästa mallarna rörande kallelse till bolagsstämma, det har varit 231 personer som har varit intresserade av dessa mallar innan dig
 6. Mall för kallelse till årsmöte i lokalförening (kommunal . Kallelse till årsmöte & inbjudan Publicerat av SMF den 14 februari, 2020. Du har väl inte missat inbjudan till Mykologihelgen och kallelsen till årsmötet? Glöm inte att lägga in årsmötet i din kalender. Lördagen den 7 mars kl 17.30 är det dags
 7. Till sist får du dokumenten direkt i Word- och PDF-format.Då kan du öppna Word-dokumentet för att ändra och återanvända det enligt dina behov och önskemål Kallelse till bolagsstämma är en gratis mall för inbjudan till en bolagsstämma i ett aktiebolag
GOMspace | GomSpace: Kallelse till extra bolagsstämma iKallelse årsstämma disponibla vinstmedel - en mall frånKallelse årsstämma disponibla vinstmedel - Engelsk - enFullmakt för aktieägare på extra bolagsstämma 2017-01

Kallelse till bolagsstämma, bästa mallarna - Top 100

Kallelse till årsstämma 2020 i Scandic Hotels Group AB. Aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (556703-1702) (Scandic) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2020 kl. 13.00 på Vasateatern (Scandic Grand Central), Vasagatan 19 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30 Bolagsstämmoprotokoll (på engelska) (90.7 KB) Kallelse till extra bolagsstämma (på svenska) (216.06 KB) Information om Styrelseledmöter (på svenska) (151.2 KB) Anmälningsformulär (på svenska) (179.31 KB) Fullmakt (på svenska) (115.33 KB) Den extra bolagsstämman för Sanitec Abp hölls måndagen den 9 mars 2015 på Sanitec Holdings Sweden AB:s, ett av Sanitec Abp indirekt helägt Företagsmeddelande,Helsingfors, 20.4.2021 kl.21.00 (EEST) Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 15 april 2021 kallats till Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (Nexstim eller bolaget) bolagsstämma som hålls 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket den.

Kallelse årsstämma mall Gratis mall i word för nedladdnin

2005-04-13 09:20 CEST Kallelse till bolagsstämma Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ) kallar härmed bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma onsdagen de Kallelse till extrastämma Kallelse/inbjudan till sommarmöte med extrastämma familjen vill vi veta namn eller antal personer i hushållet som avgiften då gäller för ; Kallelse och inbjudan till Sveriges Segelfartygsförbunds Årsmöte 2018 förekomma i SSF register eller databaser.. kan tillgångarna skiftas ut till vad en bouppteckning är för något och hur du går bouppteckning. Kallelse till stämman. Det är styrelsens uppgift att kalla till stämman. Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. I stadgar får dock bestämmas att kallelse till stämma får utfärdas senast två veckor före stämman

Extra bolagsstämma - kallelse gratis mall - Företagande

Kallelse till bolagsstämma Om KBR 1 visar kapitalbrist skall styrelsen kalla till kontrollstämma Protokoll fört vid extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710- 2784, den 27 februari 2014 i Stockholm. Öppnande av stämman Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Lars. 2005-10-18 16:42 CEST KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 november 2005 klockan 16.00 på Konferenshalle

Kallelse till digital förenings/- bolagsstämma - Covid-19

Mallen fungerar för de vanligaste syftena, bland annat nyemission, fondemission, extra vinstutdelning, val av styrelse eller revisor, ändringar i bolagsordningen och beslut om likvidation Notis: När du vill spara mall dagordning för extra bolagsstämma för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller. En bolagsstämma är det forumet som företagets aktieägare röstar om bolagsbeslut och är aktiebolagets högsta beslutande organ och kan avgöra varje fråga i bolaget. Därmed har bolagsstämman överordnad ställning till företagets styrelse och verkställande direktör. Varje aktieägare som närvarar eller genom representation närvarar på bolagsstämman, har möjlighet att utöva sin. Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning - en mall från . Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ) Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093, (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 mars 2021 kl. 15.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockhol Kallelse till bolagsstämma är en gratis mall för inbjudan till en bolagsstämma i ett aktiebolag. Aktieägare som är införda i aktieboken på dagen för en bolagsstämma har rätt att delta i denna enligt aktiebolagslagen och en kallelse till bolagsstämma skickas ut till de aktieägare som är införda i aktieboke

Kallelse till årsstämma - mall, exempel - Word och PD

Om mallen Kallelse till extra bolagsstämma. Sättet för kallelse till extra bolagsstämma ska framgå av bolagsordningen. Det vanliga är att kallelse görs genom brev till aktieägarna, eller annons i den tidning som anges i bolagsordningen ; Om mallen Extra bolagsstämmoprotokoll Kallelse bolagsstämma. En kallelse till en bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. I bolagsordningen anges sättet för kallelse för de aktiebolag som är privata, se mall bolagsordning Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma ska hållas före april månads utgång. Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Sidan 3 § 15 Närvarorätt vid bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma i Vertical Ventures AB (publ) Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr. 556668-3933 (Vertical Ventures eller bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 11 januari 2021 kl. 10.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockhol

Mall - Aktieägaravtal

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (Consilium eller Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020.I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom. Gratis mall årsstämmoprotokoll, bolagsstämmoprotokoll . Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (Consilium eller Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020.I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har. Engelsk översättning av 'bolagsstämma' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online För dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 60 euro/firma. Vi tar också ut 40 euro för ändring av en räkenskapsperiod som antecknats i bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma Bolagsstämmans beslut Minoritetsaktier God man och åtgärdsrapport Nedläggningsanmälan. Nordea Bank Abp - Börsmeddelande - Kallelse till ordinarie bolagsstämma. Aktieägarna i Nordea Bank Abp (Bolaget) kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 28 maj 2020 klockan 15.00 lokal tid (EET) på Nordeas huvudkontor på Hamnbanegatan 5 i Helsingfors, Finland Engelsk översättning av 'kalla till prästtjänst' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online