Home

CLP klassificering

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter behöver du klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut dem på marknaden. Att klassificera innebär att bedöma om ett ämne eller en blandning är hälsofarlig, miljöfarlig eller har fysikaliska faror, som exempelvis brandfara Klassificering och märkning enligt CLP Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs CLP - klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) anpassar tidigare EU-lagstiftning med GHS (globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier), ett FN-system för identifiering av farliga kemikalier och för att informera användarna om dessa faror CLP står för engelskans Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märkning och förpackning). Betydelse av begreppet Släppa ut på marknaden Att släppa ut en kemisk produkt på marknaden innebär att man, mot betalning eller kostnadsfritt, levererar eller tillhandahåller produkten till någon annan (gäller även till annan juridisk enhet inom samma företagskoncern)

CLP-förordningen: Klassificering och märkning av kemikalier

Klassificering av kemiska produkter - Kemikalieinspektione

CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. explosiva ämnen, blandningar och föremål. Det betyder att explosiva varor måste uppfylla kraven i CLP-förordningen vid utsläppande på marknaden, till exempel försäljning CLP klassificering, märkning och förpackning CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) är baserad på Förenta nationernas globala harmoniserade system GHS) och dess syfte är att garantera ett stort skydd för hälsa och miljö, såväl som fri rörlighet för ämnen, blandningar och varor

Klassificering och märkning enligt CLP - Kemikalieinspektione

För varje faroklass anges hänvisningar till lämpliga testanvisningar och standarder. För CLP-klassificering av fysikaliska faror används samma tester som för klassificering av transport av farliga ämnen. Länk till testanvisningarna . Vad avses med tillräckliga uppgifter som gör att någon testning inte behövs Detta kravet bygger på klassificering enligt EU-förordning 1272/2008 (CLP). Tidigare har vi även haft ett krav som följt klassificering enligt KIFS 2005:7. Efter 2015-05-31 gäller emellertid endast klassificeringen enligt CLP

Klassificering, märkningar och förpackning. CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkningar och förpackning av kemikalier. CLP-förordningen ska följas för att man ska kunna sälja eller importera kemikalier på EU-marknaden. Med en kemikalie avses ett ämne eller en blandning, t.ex. aceton eller målarfärg GHS/CLP: Ny märkning och klassificering från 2015-06-01. Genom CLP-förordningen införs FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier, GHS, i EU. Genomförandet sker successivt, och innebär stora förändringar jämfört med de tidigare reglerna. EU-förordning 1272/2008, CLP-förordningen, ersätter fram. REACH & CLP utbildningar & kurser, intern revisioner (compliance audits); REACH consultancy, säkerhetsdatablad (SDB), CLP klassificering & märkning tool Regulatory product compliance support.; Industriella luftföroreningar: kurser, rådgivning/ consultancy inom EU regelverk såsom IPPC/ IED & F-gaser; impact assessments & forskning inom bästa tillgängliga teknik (BAT) www.clp-klassificering.se Snabbskurs i CLP klassificering av blandningar Bakgrund Förordning EG 1272/2008 (CLP) ersätter de gamla ämnes- & preparatdirektiven (67/548/EEG resp. 1999/45/EG) som i Sverige genomfördes i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 Kurs i CLP (GHS) klassificering & märkning av blandningar 2 förmiddagar Online: 25 & 26 okt 2021 Förordningen EG 1272/2008 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier gäller för alla ämnen & blandningar som släpps på marknaden

CLP forordningen er den europæiske lovgivning vedr. klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger. CLP står for Classification, Labelling and Packaging. CLP forordningen har erstattet de tidligere regler for klassificering og mærkning (Direktiv 67/548/EØF og Direktiv 99/45/EF) som i Danmark var implementeret i Klassificeringsbekendtgørelsen Klassificering Mutagenitet i könsceller i kategori 1A eller 1B enligt CLP-förordningen (Muta. 1A/1B, H340: Kan orsaka genetiska defekter.) Reproduktionsstörande Klassificering Reproduktionstoxicitet i kategori 1A eller 1B enligt CLP-förordningen (Repr. 1A/1B, H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. CLP sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt. Klassificering identificerer kemikaliers farlige egenskaber Klassificering handler om at identificere kemikaliers farlige egenskaber for sundhed og miljø samt deres fysiske farer som f.eks. brand- og eksplosionsfare. Mærkning af farlige kemikalier skal beskytte brugerne og miljøe Om du tillhandahåller farliga kemikalier i EU-länderna, Island, Norge och Liechtenstein (EES-området) måste du följa CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.Den kompletterar Reachförordningen och garanterar att arbetstagare och konsumenter får tydlig information om riskerna. Informationen anges med hjälp av piktogram och standardmeddelanden i märkning och. Klassificering och märkning (CLP/GHS) (Europeiska kommissionen) Att förstå CLP (Europeiska kemikaliemyndigheten). HUVUDDOKUMENT. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548.

klassificering och märkning som måste tillämpas av leverantörerna av ämnet (som sådant eller i en bland-ning). Förteckningen över ämnen med bindande EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan innehåller ämnenas klassificering enligt både CLP och det äldre systemet Reglerna om klassificering och märkning finns i CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging). CLP har ersatt substans- och preparatdirektiven. All klassificering och märkning som görs idag ska vara enligt CLP. Efter 1 juli 2019 får inte kemiska produkter med den äldre märkningen finnas på arbetsplatser CLP. CLP eller CLP-förordningen står för förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. CLP står för Classification, Labelling and Packaging. Den kommer från FN:s globala harmoniserade system (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier i EU:s lagstiftning. CLP. Klassificering av farligt gods är vägledande för hur lagstiftningen ska användas och hur transporten ska utföras. Det är avsändaren som ansvarar att det farliga godset klassificeras rätt. Klassificeringen baseras på produktens klassificering som ska följa CLP-förordningens krav och ska finnas dokumenterad i form av en säkerhetsdatablad CLP - Poster. CLP står for Classification, Labelling and Packaging och är EU:s förordning (nr. 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Ladda ner, skriv ut denna CLP-poster och häng upp den så har du en daglig överblick över de etiketter och klassificeringar som finns

En harmoniserad klassificering innebär alltså att den lägsta tillåtna faroklassificeringen för ett ämne inom EU är fastställd. Även ämnets namn och numeriska beteckningar bestäms genom harmoniseringen. De ämnen som omfattas av en harmoniserad klassificering är förtecknade i Tabell 3 i Bilaga VI till CLP Välkommen till världen ATP 14! Den 9 mars 2020 träder den fjortonde tekniska anpassningen till CLP (ATP 14) i kraft. ATP 14 får alltså appliceras från och med 2020-03-09, och blir bindande från och med 2021-10-01. Här kommer ett urval av de förändringar som ATP 14 medför, och som kan vara viktig information för dig som hanterar. Faroangivelser CLP h-fraser. Faroangivelser för fysikaliska faror: H200 Instabilt, explosivt. H201 Explosivt. Fara för massexplosion. H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken. H203 Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. H204 Fara för brand eller splitter och kaststycken

CLP-förordningen. Den 20 januari 2009 trädde en ny EG-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter i kraft. Förordningen kallas CLP, vilket är en förkortning av engelskans Classification, Labeling and Packaging. CLP infördes successivt under en lång övergångsperiod. Ny märknin CLP Klassificering, märkning och förpackning CLRTAP Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar Echa Europeiska kemikaliemyndigheten EEA Europeiska miljöbyrån ELV Uttjänta fordon GHS Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier ODS Ozonnedbrytande ämnen. Klassificering av avfall som farligt (FA) eller icke-farligt (IFA) - vad analyserar man vid behov? Fyra och ett halvt år har redan passerat sedan avfallsdirektivet 2008/98/EG anpassades till CLP-förordningen (1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar)

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] Akut dermal toxicitet, kategori 4 H312 Akut inhalationstoxicitet, kategori 4 H332 Mutagenitet i könsceller, kategori 2 H341 Cancerogenitet, kategori 1B H350 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, kategori 2 H37 Reach-förordningen syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot risker som kemikalier kan utgöra. Att förstå Reac Vad är CLP-förordningen? Reglerna om klassificering, märkning och för - packning finns i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen). Förordningen gäller i hela EU och i EES-länder - na Island, Lichtenstein och Norge. CLP står för de engelska orden Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märk - ning och. CLP. EU-förordning om klassifi cering, märkning och förpackning. av ämnen och blandningar. Vad betyder CLP?. Med CLP-förordningen avses en ny förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering,. märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordningen. godkändes av EU i december 2008.CLP är en förkortning av förordningens. engelskspråkiga namn (Classification, Labelling and. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 bilaga I: krav på klassificering och märkning av farliga ämnen och blandningar bilaga V: varningsmärke

CLP klassificering av blandningar harmoniserad klassificering, SCLs, hitta information •beräkningsmetoder för klassificering av blandningar •öva med beräkningsmetoder/ blandning klassificering 15.00 - 16.00 • Nya krav på etiketter (märkningar): form, storlek & information •att välja H -& Pangivelser 16.00 - 16.3 Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - CLP. Forordningen er især til producenter af kemiske stoffer og materialer. Forordningen handler om, hvordan virksomheder, der producerer kemiske stoffer og materialer, skal klassificere, mærke og sætte etiketter på deres produkter. Forordningen indeholder Kriterierne for klassificering af kemiske stoffer og blandinger fremgår af CLP-forordningens bilag I. Visse kemiske stoffer og blandinger er undtaget CLP-reglerne, fordi de er underlagt anden EU særlovgivning. Det gælder f.eks. kosmetik, medicinsk udstyr, lægemidler, fødevarer, affald mv. Klassificeringer skal anmelde CLP står för Klassificering, märkning & förpackning. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Klassificering, märkning & förpackning, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Klassificering, märkning & förpackning på engelska språket GHS/ CLP blandning klassificering & märkning tool. Kemiska produkter måste vid leverans klassificeras, märkas och förpackas enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Detta gäller även prover som ska skickas och andra laboratorieblandningar. För interna blandningar, behållare & rörledningar osv finns på grund av Arbetsmiljöregler.

CLP - klassificering, märkning och förpackning av ämnen

CLP står för Classification, Labelling and Packaging. Det är de regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som anges i förordningen (EG) nr 1272/2008 som gäller i hela EU. CLP innebär stora förändringar jämfört med tidigare klassificering och märk-ning Kemikaliebedömning och kurser inom klassificering av kemiska produkter CLP och sammanställning av toxikologisk information i SDB säkerhetsdatablad enligt Reach, hantering av kemiklalier ska bedömas enligt AFS 2014:43 hygieniska gränsvärden AFS 2015:0 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP: Produkten klassificeras inte. 2.2 Märkningsuppgifter Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering och märkning. 2.3 Andra faror Finfördelade partiklar kan bilda explosiva blandningar med luft. Verkar lätt hudirriterande. Damm kan irritera ögon och luftvägar

Kort om CLP-förordningen - Kemikalieinspektione

Kurs om CLP, klassificering och märkning av kemiska produkter, torsdagen den 5 oktober i Stockholm. KTF Utbildning välkomnar alla som praktiskt och detaljerat vill skaffa sig djupare kunskap om klassificering och märkning för kemiska produkter CLP Mærkning i EU. CLP Mærkning (klassificering, mærkning og emballering) forordning (EF) nr. 1272/2008 bragte den hidtidige EU-lovgivning i overensstemmelse med GHS (det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier), som er FN's system til at identificere farlige kemikalier og informere brugerne om disse farer CLP-klassificeringen tager ikke højde for, hvordan kemikaliet bliver brugt. FNs globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier Du skal anmelde klassificeringer. Til navigationen. Du skal du anmelde klassificering af kemiske stoffer, du selv fremstiller eller importerer, til EU's Kemikalieagentur (ECHA) 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP: Produkten klassificeras inte. 2.2 Märkningsuppgifter Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering, men följande märkning skall tillämpas: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 2.3 Andra faro CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning

CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319 (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga. S = Organiskt lösningsmedel. P. CLP-EU-förordning om klassificering, märkning och förpackning av Övervakning och informationstjänst. Enligt CLP-förordningen ska medlemsstaterna övervaka att CLP-förordningen. efterlevs och på det nationella planet införa bestämmelser om sanktioner. vid överträdelser av förordningen.Medlemsstaterna ska också vart femte å CLP-EU-förordning om klassificering, märkning och förpackning av 6. Syftet med CLP-förordningen är att bestämma vilka egenskaper hos ämnen. och blandningar som bör leda till att de klassificeras som farliga. Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare av ämnen och blandningar ska. först identifiera och bedöma ämnenas egenskaper utifrån all tillgänglig informatio

CLP-förordningen - MS

Rådgivning om CLP mærkning - Bureau Veritas HSEBureau

Klassificerings- och märkningsregistret - ECH

  1. skar du de risker som kemikalier kan innebära för människor och miljö. I det här avsnittet hittar du information om kemikaliekrav, klassificering, märkning och tillstånd som beviljas för kemikalier
  2. ation using expert judgment shall be applied in accordance with Article 9 (3) or 9 (4) respectively. 1.1.1.2
  3. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP: Produkten klassificeras inte. 2.2 Märkningsuppgifter Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering, men följande märkning skall tillämpas: Innehåller Metylmetakrylat, Dibensoylperoxid. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 2.3 Andra.
  4. CLP-reglerne bygger på det Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning (GHS). GHS er implementeret i mere end 65 lande (2016) og forventes med tiden at blive udbredt til flere lande. De harmoniserede regler vil således lette handlen med kemikalier på globalt plan
  5. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP: På basis av tillgängliga data har klassificeringskriterierna inte uppfyllts. 2.2 Märkningsuppgifter Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering, men följande märkning skall tillämpas: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 2.3 Andra faro
  6. tilsvarende CLP-klassificering og et CLP-piktogram. Desuden vil man opleve, at klassificeringer, som ikke havde et faresymbol tilknyttet efter den gamle lovgivning, sagtens kan have et farepiktogram i CLP. Dette gælder eksempelvis for den mildeste kategori af brandfarlige væsker, som tidligere blev tildelt R10 me
  7. CLP. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Konsoliderad förordningstext (senast konsoliderad 2020-10-28). CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden måste man följa dessa regler

Lär dig att klassificera och märka blandningar enligt CLP/ GHS. Förordningen EG 1272/2008 (CLP) ersätter tidigare EU-reglerna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen & blandningar. Alla kemikalieleverantörer måste: Göra om klassificering av alla deras produkter (även de som inte var klassificerade som farlig innan / Klassificering; Klassificering. Inledning. I CLP-förordningen anger man att en substans har hög potential att bioackumuleras när BCF ≥ 500 L/kg [10]. Enligt REACH-förordningen uppfyller en substans kriteriet för bioackumulation när BCF är > 2 000 L/kg [12] Förändrade regler kring klassificering av farligt avfall. (1272/2008) (CLP) Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv. CLP: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Utsläpps-medium Produktnamn Användnings-område Årsför-brukning (kg eller liter/år) Produktens faroklass och faro-kategori (CLP) Produkten Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till kursen Klassificering och märkning enligt CLP, 2 dagar, Göteborg

Att förstå CLP - ECH

Fyll i informationen nedan för att slutföra gruppregistreringen för Klassificering och märkning enligt CLP, 2 dagar, Göteborg FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005: WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan ha 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP: Produkten klassificeras inte. 2.2 Märkningsuppgifter Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering och märkning. 2.3 Andra faror Finfördelade partiklar kan bilda explosiva blandningar med luft. Damm kan irritera ögon och luftvägar. Verkar lätt hudirriterande

Klassificering och märkning | Future Competence Sweden AB

Echas klassificerings- och märkningsregister

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen Uppdaterad Avfall Sverige Rapport för Klassificering av Förorenade Massor. I dagarna publicerade Avfall Sverige den nya rapporten för bedöming av framför allt schakt- och muddermassor samt förorenade jordar. Denna rapport (Avfall Sverige 2019:01) ersätter den tidigare från 2007, vars riktvärden för farligt avfall har använts frekvent. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP: På basis av tillgängliga data har klassificeringskriterierna inte uppfyllts. 2.2 Märkningsuppgifter Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering och märkning. 2.3 Andra faror Långvarig kontakt med huden kan medföra tillfällig irritation Vi på ENRECON får ofta frågor rörande klassificering av farligt avfall när det . gäller jord, både från kunder, myndigheter och konsultkollegor i branschen. För . Klassificering av jord som farligt eller icke. bestämmelser som snabbt för oss vidare till CLP, dvs. kemikalielagstiftningen. som . beräkningsmodell baserad på . När.

2Uppdatering till förordning CLP – ATP 13 (Adaptation to

Klassificering och märkning enligt CLP

Harmoniserad klassificering och märkning (CLH) - ECH

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 Ämnets / blandningens farliga egenskaper Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar ögonen. 2.2. Märkningsuppgifter Faropiktogram (CLP) Signalord Fara Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och. CLP KLASSIFICERING: NA NOTE: SVHC (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga. SVHC = Ämnet finns med i kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen). Annan information.

Klassificering enligt (EC) No 1272/ 2008 [CLP / GHS] Signalord Faroangivelser Skyddsangivelser Andra märkningskrav inom EU Andra faror Formaldehydlösning 4% Buffrad - Version 7 Sida 2 av 13 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 24.02.2021 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] Allvarlig ögonskada / ögonirritation Kategori 1 - (H318) Den utförliga texten för H-översikterna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt 16. Skadliga hälsoeffekter och symtom hos människor Ingen information tillgängli Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC R10 Xi; R36 R67 Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H336 Ämnets / blandningens farliga egenskaper Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 2.2. Märkningsuppgifter. Produktens klassificering**** enligt CLP Ämnets klassificering**** enligt CLP B. Innehåll på ämnesnivå B - ämne i Reach bilaga XVII T - tillståndsplikt i Reach bilaga XIV K - ämne på kandidaförteckningen C. Omfattas ämnet av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö*, REACH** och/eller EU:s vattendirektivet** CLP-förordningen , är en ny rättsakt om ke-mikalier som binder Europeiska unionens medlemsländer. Förordningen godkändes den 16 juli 2008. Förkortningen CLP betyder klassificering (Classification), märkning (La-belling) och förpackning (Packaging). Syftet med CLP-förordningen är att säkerställa at

Klassificering av blandning - ECH

Klassificering og mærkning | HÅNDBOGENFå rådgivning inden for det kemiske område hos AltoxTangit pvc lim | en oberoende tjänst som hjälper dig