Home

Nya avfallsförordningen

Nya Avfallsförordningen (SFS 2020:614) Ny Avfallsförordning (2020:614) trädde i kraft 1 augusti 2020 och ersätter Avfallsförordningen (2011:927) Avfallsförordning (2020:614) träder i kraft 1 augusti 2020. Förordningens innehåll är en anpassning till EU:s reviderade direktiv för avfall Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) 2020-08-01. Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder Nya regler för avfallshantering och återvinning - från avfall till resurs Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet Den nya avfallsförordningen (2020:614) började gälla den 1 augusti 2020. Förordningen innebär bland annat: • Utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall • Nytt avfallsregister införs • Utökad anteckningsskyldighet för de som bearbetar avfall • Flera nya krav på bygg- och rivningsavfal avfallsförordningen (2020:614) på att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7)

Nedan har vi sammanfattat några viktiga delar i den nya avfallsförordningen (2020:614) som gäller för verksamheter när de transporterar avfall. Tillstånd krävs för yrkesmässig transport av avfall eller transport av avfall som uppkommit i samband med yrkesmässig verksamhet om det under ett kalenderår transporteras avfallsförordningen för avfallsproducenter, som innebär en utökad anteckningsskyldighet (trädde i kraft 1 augusti 2020) samt att anteckningar ska rapporteras in till ett avfallsregister (trädde i kraft 1 november 2020) som tillhandahålls av Naturvårdsverket En ny avfallsförordning. Den 1:a augusti trädde den nya avfallsförordningen SFS 2020:614. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i laga kraft. Denna förordning bygger på EU:s skärpta krav på avfallshantering. Syftet är att få en gemensam avfallshantering inom EU och en ökad återvinning

Avfallsregistret - Malung-Sälen

Nya Avfallsförordningen (SFS 2020:614) - Notisu

  1. Dessa ändringar träder i kraft den 1 augusti 2020. Kraven avseende kommunalt ansvar för avfall från bygg- och rivningsverksamhet som inte är yrkesmässig träder i kraft vid utgången av år 2022. Läs mer i betänkandet. Läs mer angående regeringens motiv till regleringen
  2. Ny avfallsförordning som påverkar nästan alla företag. 2020-06-26. Enligt Naturvårdsverket behöver Sverige ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. De nya reglerna är nu beslutade
  3. Ny förordning. Den 30 juni beslutade regeringen om en ny avfallsförordning som syftar till att genomföra EU:s ramdirektiv. Förordningen innebär bland annat att nya definitioner införs och att Naturvårdsverket får ansvaret att besluta om en nationell avfallsplan och ett program för förebyggande av avfall

Ny Avfallsförordning - RIKSFÖRENINGEN STO

  1. 1. Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2011, då avfallsförordningen (2001:1063), förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall och förordningen (1993:1268) om spillolja ska upphöra att gälla. 2
  2. Den 1 augusti 2020 genomfördes ändringar i plan- och bygglagen, PBL, och i avfallsförordningen, gällande bygg- och rivningsavfall. Syftet med ändringarna är att öka återanvändningen och återvinningen av rivningsmaterial samt att främja ett gott omhändertagande av farligt avfall
  3. Regeringen har nu beslutat om vissa ändringar i avfallsförordningen för att underlätta kommunernas rapportering till avfallsregistret. Regeringen beslutade om införande av registret i juni 2020. Skyldigheten att lämna uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret gäller från den 1 november 2020
  4. Den vanligaste behandlingen av bygg- och rivningsavfall är att det återvinns som konstruktionsmaterial, följt av deponering och energiåtervinning. Konventionell materialåtervinning, som återvinning av metaller, plast och papper, står för endast 1,8 procent. I all behandling och återvinning behöver det farliga avfallet sorteras ut
  5. Nedan har vi sammanfattat några viktiga delar i den nya avfallsförordningen (2020:614) som gäller för verksamheter när de transporterar avfall. Tillstånd krävs för yrkesmässig transport av avfall eller transport av avfall som uppkommit i samband med yrkesmässig verksamhet om det under ett kalenderår transporteras: Mer än 10 ton avfall
  6. Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) (2020-08-01) Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. Den nya avfallsförordningen är uppdelad i kapitel

Nya regler för avfallshantering och återvinning - från

Avfallsförordningen. Ny Avfallsförordning (2020:614) trädde i kraft 1 augusti 2020 och ersätter Avfallsförordningen (2011:927). Sammanfattning Förordningens innehåll är en anpassning till EU:s reviderade direktiv för avfall Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall ikraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos. Nya begrepp avfallsförordningen. Beskrivningen av vissa avfallsbegrepp återfinns endast i avfallsförordningen, bland annat begreppet bioavfall och begreppet återfylla. En hänvisning till att avfallshantering av vissa typer av avfall (förorenade eller innehållande långlivade organiska föreningar) regleras i den s.k. POP-förordningen. har lagt Avfallsrätten genomgår ständigt förändringar genom ny lagstiftning och är dessutom föremål för utveckling i form av praxisutveckling. Under denna e-kurs genomgås delar av vad som hänt från hösten 2020 till idag. Under e-kursen redovisas därför bl.a. de nya reglerna om kommunalt avfall och kommunens behandlingsansvar, den nya avfallsförordningen och något om praxisutvecklingen. I det fall en ny eller ändrad författning medför ändringar i kon - traktsarbetenas omfattning eller i sättet för deras utförande kan det finnas möjlighet till kostnadsreglering i enlighet med AB 04 kap. 1 § 13 st. 3. Om de nya reglerna i avfallsförordningen innebär en ändring

Avfallsförordningen (2020:614) Avfallsförordningen (2020:614) är utfärdad 2020-06-25 och när den träder i kraft upphävs Avfallsförordningen (2011:927). I kap 6 i den nya förordningen - Spårbarhet för farligt avfall - hittar vi det som är aktuellt för dig som transportör av farligt gods Sedan den 1 juni 2015 gäller ny EU-gemensam lagstiftning för klassificering av farligt avfall. Den nya EU-förordningen beskriver (tillsammans med bilaga III i avfallsdirektivet) de egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall. Ändringarna har också införlivats i den svenska avfallsförordningen i och med detta

Förtydligande av de nya reglerna avseende transport av farligt avfall. Den nya avfallsförordningen (2011:927) trädde i kraft den 9 augusti 2011. Den senaste tiden har många kontaktat Alteas personal avseende de nya avfallsreglerna. Med detta nyhetsbrev försöker vi tydliggöra vad som krävs för att få transportera farligt avfall Målet är en bättre hantering av avfall men även att öka återvinningsgraden samt återanvändning av avfallet. De nya reglerna anges i en ny avfallsförordning (2020:614) och föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2020:5) beskriver detaljerna kring de uppgifter som ska antecknas och sedan rapporteras Nytt är också begreppet avfallsproducent, som till skillnad mot det tidigare begreppet avfallsansvarig (där byggherren eller entreprenören kunde ta på sig ansvaret för avfallshanteringen) - Det är sex fraktioner man pekar ut i avfallsförordningen 1. Sammanfattning. I denna promemoria presenteras ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen (2001:1063) som behövs för att genomföra EG:s nya ramdirektiv om avfall. I promemorian presenteras också förslag som innebär att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet kan välja att låta hushållsavfall som uppkommer i samband med verksamheten hanteras av någon annan än kommunen

Ny avfallsförordning som påverkar nästan alla företa

En ny avfallsförordning - Startsida - Startsid

Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s avfallsförteckning. Bakgrund Ramdirektivet om avfall 2008/98/EG1 är den centrala EU-rättsliga lagstiftningen på avfallsområdet. I direktivet regleras bl.a. när avfall ska anses vara farligt avfall Nya regler i avfallsförordningen (SFS 2020:614) började gälla den 1 augusti 2020, som innebär att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera avfallet i minst sex fraktioner vid den plats där avfallet uppstår. Följande fraktioner är obligatoriska: tr.

2020-08: Anpassat för anteckningskraven gällande avfallsproducenter för farligt avfall enligt nya Avfallsförordningen, SFS 2020:614. Företagspolicy pptx Ledningssystem Bas . Publicerat 2021-02-19, Utgåva: 2, Artikelnr: 021974. Dokumen Rubrik: Förordning (2020:817) om ändring i avfallsförordningen (2020:614) Omfattning: ändr. p 3, 4 ikrafttr.- och övergångsbest. Ikraft: 2020-12-3

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Sedan 1 augusti 2020 gäller, enligt nya avfallsförordningen, att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag redan vid källan. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner och innebär att olika avfallsslag. I den nya Avfallsförordningen framgår att Naturvårdsverket ska upprätta ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar med, förmedlar, eller behandlar farligt avfall, ska förutom att föra anteckningar över detta i den egna verksamheten (vilket det har varit lagkrav på sedan tidigare), nu även. De nya reglerna kommer sig av att den nya avfallsförordningen (2020:614) trädde i kraft 1 augusti 2020 och detta för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s direktiv. Läs mer om vad rapporteringen till Naturvårdsverket innebär här I den nya avfallsförordningen (2020:614) som trädde i kraft den 1 augusti 2020 har det genomförts vissa förändringar i reglerna kring när och av vem ett transportdokument ska upprättas och vilka uppgifter det ska innehålla. Bestämmelserna finns i avfallsförordningens 6 kap 19 § När den nya avfallsförordningen trädde i kraft i somras tänkte jag att det skulle kunna passa som grund i ett examensarbete. Infallsvinkeln mot ämnet bestämdes senare under hösten när implementeringen av avfallsförordningen skett. Under sensommaren 2020 gick bostadsprojektet i Ursviken in i en månad med rivningsarbeten

Beslut om nya avfallslagstiftningen - Avfall Sverig

Ändringen i avfallsförordningen som nu genomförs innebär att skyldigheten att anteckna och rapportera uppgifter till avfallsregistret inträder när avfallet lämnar återvinningscentralen eller, om avfallet körs direkt till en behandlare, senast två dagar efter att avfallet lämnas till behandlaren Nya krav finns också på att det avfall som har samlats in separat för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning inte direkt får gå till förbränning eller deponering. De nya kraven i avfallsförordningen skapar förutsättningar för en bättre och mer hållbar avfallshantering av bygg- och rivningsavfall där avfallet förbereds för återanvändning och.

Ny avfallsförordning som påverkar nästan alla företag

Nya bestämmelser om rapportering av farligt avfall. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför kommer det under hösten 2020 nya regler för att anteckna och rapportera farligt avfall i enlighet med den nya avfallsförordningen. Det här berör alla verksamheter i Järfälla där farligt avfall hanteras Avtalsrörelsen 2020: Alla nya kollektivavtal klara. Alla nya kollektivavtal är nu klara. Den 26 november tecknades ett nytt Byggavtal. Det inkluderade bland annat utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning Innehållet i den nya avfallsförordningen är i stora delar detsamma som i den gamla men alla paragrafer har kastats om. Nedan visas de nya rubrikerna med tillhörande paragrafer. Definitioner. 2 § - 8§ Tillämpningsområde. 11 § Omfattningen av vad som avses med farligt avfall. 12 § -13§ Brännbart avfall. 14 § - 15

Nya avfallsförordningen är här - Miljö & Utvecklin

- Punkt 5 har förtydligats utefter nya avfallsförordningen - Punkt 5.1 har förtydligats utefter nya avfallsförordningen - Sista meningen under punkt 5.2 har ändrats - Under punkt 6.8 har första meningen ändrats Inledning Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap. 41 § ska varje kommun ha en renhållningsordning med e Den 1 augusti 2020 började nya regler gälla vad avser sortering av bygg- och rivningsavfall. Enligt den nya avfallsförordningen (2020:614) ska vissa avfallsslag sorteras ut redan vid källan för att senare möjliggöra återvinning eller återbruk. Denna ändring har även fått följdändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) Den nya Avfallsförordningen skiljer sig på väsentliga punkter från äldre lag-stiftning. En av skillnaderna är att reglerna för hur avfall skall klassificeras som farligt eller icke-farligt har ändrats. De nya reglerna för klassificering av avfall baserar sig på bestämmelser som finns Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall

Video: Avfallsförordning (2011:927) Svensk författningssamling

Rapportera farligt avfall Naturvårdsverket - attFrisörer omfattas av det nya avfallsregistret

Strängare regler för bygg- och rivningsavfal

Nya avfallsregler Ds 2009:37 - Regeringen . READ. Förordningsändringar Enligt 7 § i den nuvarande avfallsförordningen får man ge en. dispens som innebär att avfall inte ska anses som farligt, om det. finns särskilda skäl och innehavaren visar att avfallet inte har någon Ny formulering som hänvisar till att E behöver söka dispens hos tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen) för att använda fraktionen Blandat avfall för eftersortering. Den nya avfallsförordningen trädde i kraft 1 aug 2020 och denna anger bl.a. att avfall ska sorteras vid källan

Ändringar i avfallsförordningen - Regeringen

Avfallsförordningen - 9 kap 1 § Avfallsförordningen - 9 kap 2 § Miljöbalken - 15 kap 20 § Miljöbalken - 15 kap 20a § Miljöbalken - 15 kap 41 § Det fanns fog att anvisa nytt hämtningsställe för hushållsavfall för ett antal fastigheter. Fastighetsägarna menade bl.a. att det fanns en trafikfara och det skulle uppkomma sanitära. Webinar FA nya reger Maria Kosinski 2020-09-07 v1.0 EU FÖRORDNING 2015 7 Sverige har förändrat lagstiftningen för att uppfylla de krav som EU har beslutat. Regeringen har kallat det avfallspaketet, bland annat så har avfallsförordningen ändrats Nya regler för farligt avfall. 2020-07-01. Idag råder anteckningsskyldighet för alla företag som producerar eller på annat sätt hanterar farligt avfall. Anteckningarna ska sparas för att redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. Det är dock inte ovanligt att företag inte känner till anteckningsskyldigheten Ny avfallsförordning. 3 kap. Avfallsförordning (2020:614) Ett nytt avfallsregister införs. Tidigare har det funnits en skyldighet för de verksamhetsutövare som producerar, transporterar, eller samlar in eller handlar eller mäklar med farligt avfall att föra vissa anteckningar om avfallet, så kallad anteckningsskyldighet Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är.

En ny avfallsförordning - Startsida

Nya avfallsföreskrifter. Roslagsvatten AB har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad.Tillsammans med avfallsplanen utgör detta kommunens renhållningsordning. Varje kommun ska i enlighet med miljöbalkens 15 kap 41 § ha en renhållningsordning som beskriver hur avfallshanteringen ska gå till Rapportering av farligt avfall - nya regler fr.o.m. 1 november 2020 Vad som ska rapporteras i avfallsregistret framgår av 6 kap. 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och rapportering ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd regelgivning - förslag till nya föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret Föreslagen anteckningsskyldighet i avfallsförordningen s. 7-8 Det anges att anteckningar ska föras i direkt anslutning till att avfallet tas emot I avfallsförordningen (2020:614), bilaga 3, går det att se om ditt avfall räknas som farligt avfall Rubrik: Förordning (2019:328) om ändring i avfallsförordningen (2011:927) Omfattning: ändr. 10, 13 a § Ikraft: 2019-07-0 avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s avfallsförteckning Sammanfattning Kemikalieinspektionen tillstyrker författnings förslag et om ändring i den svenska avfallsförordnin gen i syfte att anpassa förordningen till kommissionens beslut och avfallsförteckning Benämning och avfallskod enligt avfallsförordningen.

Undantag från sorteringskravet 4 § Kraven i 3 kap 10 § avfallsförordningen (2020:614) gäller inte avfallsslag som 1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör at Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Från 1 augusti 2020 utökades och ändrades anteckningsskyldigheten Nya strängare regler för anteckningsskyldighet för verksamheter som hanterar farligt avfall infördes den 1 augusti 2020 genom den nya avfallsförordningen. Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nationellt register som Naturvårdsverket ansvarar för Den nya avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2020. Bakgrunden till förändringen av föreskrifterna är att lagstiftningen i miljöbalken och avfallsförordningen har ändrat sedan nuvarande föreskrifter togs fram

Bygg- och rivningsavfall - Naturvårdsverke

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) innehåller bland annat skyldigheten att föra anteckningar om de avfallsslag som uppkommer i verksamheten och om transportdokument. Radioaktivt avfall Det finns regler om radioaktivt avfall i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor (SSMFS 2010:2) Den 5 juli börjar flera nya regler gälla för avfallshantering och återvinning. Målen med de nya reglerna är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringarna är en följd av att Europeiska unionens råd under 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Den nya avfallsförordningen (2020:614) började gälla den 1 augusti 2020. Vilka verksamheter omfattas av de nya reglerna kring avfall? Alla verksamheter omfattas av avfallsförordningens krav. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvät Frågor och svar om registrering av farligt avfall i Naturvårdsverkets register. Hoppas den lättlästa texten hjälpte dig. Denna sida innehåller svar på vanliga frågor som uppkommer i Trafikverkets projekt om registrering av farligt avfall, enligt avfallsförordningen 2020:614. Svaren ska utgöra ett stöd för Trafikverkets projekt

Vad klassas som farligt avfall — vi hjälper dig att

Nya författningar sommaren 2020 - notisum

Nya regler för företag om farligt avfall nyheter. 2020-10-24 Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos. Ändringar i avfallsförordningen. Sedan den 1 augusti har en ny avfallsförordning trätt i kraft och med förändringar som omfattar de flesta företag. Ändringen gäller kravet på anteckningar över det farliga avfall som hanteras av företaget. Det fanns redan tidigare krav på att den som genererar farligt avfall och som skickar iväg. avfallsförordningen (2001:1063) som behövs för att genomföra EG:s nya ramdirektiv om avfall. I promemorian presenteras också förslag som innebär att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet kan välja att låta hushållsavfall som uppkommer i samband med verksamheten hanteras av någon annan än kommunen

BlyBatteriRetur Avfallsförordninge

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN 1 Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Halmstads kommun. Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalke Genom den nya avfallsförordningen och ändringar i 15 kapitlet i miljöbalken är EU:s avfallsdirektiv (för avfallskoder, se 37 § i avfallsförordningen. avfallshantering är att varje avfall ska klassas med en särskild avfallskod som finns benämnd i avfallsförordningens bilaga 2 I bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs olika avfall med avfallskoder De lagar som styr svensk avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar, men även t ex arbetsmiljölagen och plan- och bygglagen. Miljöbalkens 15 kap reglerar avfallets hantering och ansvarsfördelning. Här läggs t.ex. den kommunala renhållningsskyldigheten fast, vilken innebär. Nytt i avfallsförordningen (2020:614) är att Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall (avfallsregistret) (6 kap 9 §). Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats till avfallsregistret. Se vidare 6 kap 11 § avfallsförordningen Nya och skärpta regler för byggavfall och byggherrens ansvar från 1 augusti 2020. avfallsförordningen (2020:614) på att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsorterin

Hänglås med ID06 | DMH - Den Moderna HantverkarenKlarna checkout logga in - buy now & pay later with klarnaÄndringar i avfallsförordningen | CertwayTransportdokument farligt avfall 2021 — aktuelle buch

Vägledning - 60 § avfallsförordningen (2011:927) Avfallsbranschen, genom Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna, har tagit fram en vägledning för tillämpning av de nya reglerna om transpordokument i 60 § avfallsförordningen (2011:927). Naturvårdsverket har granskat och godkänt denn Genom den nya avfallsförordningen som trädde i kraft den 1 augusti 2020 har bland annat införts nya krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall och brännbart avfall. Genom förordningen har . Tjänsteutlåtande Dnr 2020-15473 Sida 2 (3) Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 t När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och riktlinjer följas: • De här föreskrifterna för avfallshantering • Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 3 kap. 4 § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar och returpapper Som verksamhetsutövare har du ansvaret för en fungerande avfallshantering kopplat till din verksamhet. Här hittar du som är verksamhetsutövare information om regler och abonnemang för hämtning av hushållssopor, hur insamling av matavfall fungerar och hur du hanterar andra typer av avfall som fettavfall, förpackningar och tidningar, grovavfall, farligt avfall och elavfall Förordningen (2018:1466) om ändring i avfallsförordningen (2011:927). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare