Home

Begreppsmodellering

Begreppsmodellering reder ut verksamhetens språk. Många börjar inse fördelarna med att använda begreppsanalys för att reda ut verksamhetens språk i syfte att förbättra kommunikationen mellan människor, få konsistenta databaser, kunna utbyta data med andra, anpassa standardsystem, med mera Begreppsmodellering Def: En beskrivning av de viktigaste begreppen För att begreppsmodellera ett område på ett effektivt sätt Fyra viktiga vapen vid komplexitetsreducering är: •!Abstraktion •!Hierarki •!Inkapsling •!Modularitet bortseende upplösning gränssnitt uppdelning och deras inbördes relationer inom ett visst områd Astrakans metod för att göra begreppsmodeller, begreppsmodellering, har växt fram genom många års tillämpad forskning och vilar på en stabil teoretisk grund. Metoden är tids- och kostnadseffektiv och har dessutom inbyggd kvalitetssäkring, förutsatt att arbetsformen följs

Begreppsmodellering - Astraka

  1. Begreppsmodellering Det är då viktigt att alla är överens om begreppen och de fraser och bilder som används vid framställningen av denna verklighet. Denna begreppsvärld måste fångas upp och vara basen för formuleringar och modeller om behov, mål, nuläge och strategier etc..
  2. 1 Begreppsmodellering i UML 1.1 Inledning Den här lilla skriften handlar om begreppsmodellering, vilket är en teknik för att beskriva egen-skaper hos och relationer mellan olika begrepp inom ett givet problemområde. Den introduce-rar grunderna i ett begreppsmodelleringsspråk som kallas UML (Unified Modeling Language)
  3. ologisk begreppsanalys där fokus är att definiera begrepp och dessas relation till varandra inom ett fackområde som helhet och inte bara i ett specifikt, avgränsat sammanhang
  4. ologi Ter
  5. begreppsmodellering, principer. Digisam har under vintern formulerat en serie vägledande principer för arbetet med digitalisering, digitalt tillgängliggörande och digitalt bevarande av kulturarvet. Principerna är tänkta att fungera riktningsgivande för verksamheten, i första hand på våra 24 medverkande myndigheter, och vi hoppas att.
  6. Begrepp (av tyska Begriff, begreifen, begrepp, begripa) är inom filosofin [1] det abstrakta innehållet i en språklig term, i kontrast till termen själv och de konkreta eller abstrakta objekt den syftar på. [2]Ett föremål som uppfyller ett antal begrepännetecken sägs äga det begreppsinnehåll som krävs för att falla under ett visst begrepp

Effektiv informationssökning i en komplex organisation

För närvarande prioriterar vi att arbeta med en begreppsmodellering för området Digitalt kulturarv, som det står mer om i vårt blogginlägg Vi försöker sortera. Målet är att enas om en gemensam begreppsapparat och hierarkisk struktur för centrala koncept i diskussionerna kring digitalisering, tillgängliggörande och bevarande Titel: Informationsförvaltning (Information Management) Datum: 2012-09-21 Det sista fallet är en klassiker. Tjugo år efter att man tagit fram ett dokument, så upptäcke Domänspecifik begreppsmodellering och metoddesign, Forskarnivå Domain-specific Conceptual Modeling and Method Engineering, Post-graduate level 5 högskolepoäng/ECTS Kurskod: IT0934F Ämne för utbildning på forskarnivå: Informationsteknologi Kursplanen gäller från: 2019-01-01 Datum för fastställande: 2018-12-0 2. Beskrivning av verksamheten. Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt. Det är främst frågor om klassificeringsstruktur och processbeskrivningar. Klicka på frågan så kommer du direkt till svaret

Begreppsmodell, så att vi säger & menar samma sa

Begreppsmodellering- ett stöd vid perspektivförändring- en fallstudie om affärsprocessinriktat perspektiv på systemutveckling. Karlsson, Boris . University of Borås, School of Business and IT. 1996 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages 1996 Begreppsmodellering - Klargör verksamhetens begrepp för att underlätta kommunikation mellan människor; Informationsmodellering - Klargör informationskrav för att underlätta kravställning av IT-system eller systemintegrationer mm. Kravhantering - Beskriver konkreta och realiserbara krav som är väl förankrade i verksamhetens beho Begreppsmodellering i UML. Naeve, Ambjörn (MEDIETEKN O INTERAKTIONSDESIGN) 2003 (English) Conference paper, Published paper (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages 2003. p. 83-114 National Category Computer and Information Sciences Identifier Effektivitet: Begreppsmodellering En beskrivning av de viktigaste begreppen Def: För att begreppsmodellera ett område på ett effektivt sätt Fyra viktiga vapen vid komplexitetsreducering är: • Abstraktion • Hierarki • Inkapsling • Modularitet bortseende upplösning gränssnitt uppdelning och deras inbördes relationer inom ett visst område kallas en begreppsmodell över området.

Begreppsmodellering och Matematik - CID . READ. uttrycks ett namngivet värde som en textsträng {namn = värde} innesluten i måsvingeparanteser. som placeras i närheten av namnet på det element som det tillhör. Strängen innehåller ett. namn, en separator. begreppsmodell. Engelska. entity/relationship. Senast uppdaterad: 2014-11-14. Användningsfrekvens: 5. Kvalitet: Referens: IATE. Svenska. dataleverantörer kan använda de värden som anges i inspires dokument med tekniska riktlinjer om inspires generiska begreppsmodell (inspire generic conceptual model) Begreppsmodellering och Matematik - CID . READ. Notera: I Fig. (31) har vi använt namngivna värden för att uttrycka symbolerna för de olika. aritmetiska räknesätten. Vi hade lika gärna kunnat använda oss av stereotyper på det. sätt som visas i Fig. (32). > Additiv. VisAlfa - Gemensam informationskartläggning för. 3D Printer Filament PLA 1.75MM 1KG RED. PLA är ett lättutskrivet filament tillverkat av förnybara växtbaserade resurser. Verbatim PLA är tillverkat efter ett specialrecept med höga kvalitetskontroller som standard. Det är luktfritt och lätthanterligt efter utskrift, vilket gör det till ett underbart allsidigt material med ett brett.

Begreppsmodellering Def: En beskrivning av de viktigaste begreppen För att begreppsmodellera ett område på ett effektivt sätt Fyra viktiga vapen vid komplexitetsreducering är: • Abstraktion • Hierarki • Inkapsling • Modularitet bortseende upplösning gränssnitt uppdelning och deras inbördes relationer inom ett visst områd Informationsmodellering - Rätt information leder till kloka beslut. Informationsmodelleringens uppgift är att analysera och beskriva verksamhetens information, dess innebörd, struktur och regler. Många kunder hör av sig och vill ha hjälp med att förklara värdet av detta. Det här är vårt enklaste svar Begreppsmodellering innebär enkelt uttryckt att gå igenom de ord som används inom en verksamhet, för att alla i verksamheten ska enas om användning av och betydelse för begreppen. Detta arbete medför inte sällan en kraftig utrensning och förenkling av användningen av begrepp

Begreppsmodellering- ett stöd vid perspektivförändring- en fallstudie om affärsprocessinriktat perspektiv på systemutveckling Karlsson, Boris (författare) Högskolan i Borås,Institutionen Handels- och IT-högskola begreppsmodellering inom ett produkttillverkande företag. Resultatet av begreppsmodelleringen åskådliggör vilka centrala begrepp som finns i den domän som undersökts samt tillhörande förklaringar. Dessutom redovisas ett flertal modeller som ger prov på vilka relationer som olika begrepp kan ha

modelleringsledare vid begreppsmodellering • fånga upp nya behov i samband med begreppsanalys och katalogstruktur. 3.6. Samrådsgruppen I samrådsgruppen ingår de som är termansvariga, terminologisamordnaren och den som är metodansvarig använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen; manipulera (söka, lägga till, ändra och ta bort) data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt (tabeller, constraints, procedurer, funktioner, triggrar) med hjälp av SQL och PL/SQ ANM. 2 I terminologisk begreppsmodellering anger multiplicitet hur många objekt som ett visst begrepp kan motsvara. Om antalen som specificeras av multipliciteten inkluderar noll (0) är objektet inte obligatoriskt. EXEMPEL 1 Ett kännetecken för en månad är att det är en period om 28-31 dagar (28..31) Vandringsleden - en begreppsmodellering Vad är en vandringsled för något om man utgår från kulturarvstänkande? En vandringsled har skapats av människor. Den har en geografisk placering, mer eller mindre specificerad Efter seminariet kommer du att ha förståelse för den terminologiska metoden och hur den förhåller sig till t.ex. begreppsmodellering och verksamhetsarkitektur. Du kommer också att ytterligare förstå vikten av språklig entydighet och tydlig begreppsstruktur för t.ex. förbättrad dokumentationskvalitet och effektivare arbetssätt

begreppsmodellering, informationsmodellering, processkartläggning, kravanalys, (inter)nationella standarder, klassifikationer och terminologier såsom ICD, SNOMED CT, FHIR, openEHR, HL7, KVÅ m. m. TEKNIK Vi kan backend, frontend och integrationer, men tekniken är väl de n samma oavsett bransch, eller (Detta är ett exempel på ett område där det finns behov av begreppsmodellering, d v s framtagande av gemensamma definitioner och benämningar av aktivit eter/handlingar.) Tabell 2.1 Aktiviteter / handlingar i byggprocessens olika skeden Typ av byggobjekt Planering Projektering Byggande Förvaltning Avveckling Bostäder och industri-byggnade

Medicinsk informatik (MI) är en term som används i lite olika betydelser. För SFMI är medicinsk informatik ett vetenskapsområde som sysslar med frågor om hur man med hjälp av informationsteknik kan stöda, styra och utveckla vård och omsorg, folkhälsoarbete samt forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap Arbetet utfördes med hjälp av begreppsmodellering i workshopform. Tekniker: Astrakanmetoden, MS Visio, workshopledning Green Cargo. Tekniskt säljstöd, utveckling. 2012 - 2012. Daniel var ansvarig för att installera och konfigurera programvaran Common Interface hos kunden Green Cargo. Daniel gjorde även en förstudie med. Bakgrund & Uppdrag Kunden är inne i en spännande förändringsresa på väg mot ett agilt arbetssätt. Samtidigt skapar den digitala transformationen nya möjligheter och krav på snabba IT-leveranser och tätt samarbete med verksamheten då vi moderniserar och introducerar ny teknik. Vi behöver stärka arkitekturfunktionen med en informationsarkitekt Det leder mig vidare till att den punkten där Marianne Janning menade på att begreppsmodellering inte under några omständigheter ska skötas med en åt gången och att det inte heller ska skötas över IT-kommunikativa vägar, utan att samtal öga mot öga och i värsta fall telefon är de tillvägagångssätt som gäller, och det har jag full förståelse för nu efter detta seminarium Delar inom informationsarkitekturen. Denna typ av arkitektur fokuserar på, precis som det låter, hanteringen av information. Att notera här är att det finns viss förvirring runt begreppet informationsarkitektur och ofta förekommer två tolkningar som kännetecknas genom versalt/gement a i akronymen för informationsarkitektur

begreppsmodellering och definition av begrepp i anslutning till det övergripande arkitekturarbetet inom social- och hälsovårdssektorn definitioner av hälso- och sjukvårdens strukturer för journalanteckninga

Begreppsmodellering WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Funktionskedjor Funktionsobjekt Förnödenheter Tekniska system Förband Funktionellt innehåll Tekniskt innehåll Funktions objekts specifikation FM FMV KFM KF - Modelleringstekniker, begreppsmodellering och informationsmodellering 2 (4) Examination 1.5 hp, L103: Laboration Klassificering Betyg: Godkänd eller Underkänd 3.0 hp, L203: Laboration Modellering Betyg: Godkänd eller Underkänd 3.0 hp, R103: Skriftlig rappor

Referensmodeller - Nationell informationsstruktu

THINK!_begreppsmodellering

Vårdens IT-arkitekter. Regeringen och SKR har en vision att genom ökad digitalisering ska Sverige bli bäst i världen på e-hälsa år 2025. Våra konsulter bidrar till att förverkliga denna vision genom gedigen kunskap om vårdens IT-mässiga utmaningar och drivkraften att ta fram lösningar som verkligen fungerar i praktiken • Begreppsmodellering, ontologier och terminologi samt system för dessa • Bildanalys • Datorstöd för klinisk uppföljning och forskning • Informationsinfrastrukturer för effektiv kommunikation i samhället för vård och forskning • Processtöd för styrning och utveckling av klinisk verksamhet inklusive kvalitetssyste S4I, Standard for insurance 2 Bakgrund och syfte MISlife 2.0 Vision och utgångspunkter •En gemensam standard för överföring av försäkringsinformatio Begreppsmodellering i UML (Ambjörn Naeve) Terminologiundervisning i ny skepnad - från klassrum till nätet (Anita Nuopponen) Terminologisk begrebsmodellering (Bodil Nistrup Madsen, Hanne Erdman Thomsen, Carl Vikner) En terminolog bland lexikografer: nya perspektiv på lexikografiskt ordboksarbete (Virpi Kalliokuusi

begreppsmodellering - Digisa

FMV begreppsmodellering av produkt, individ mm (projekt Norma-PLM) aug 2018 - okt 2018 Bolagsverket - begrepps-, informations-, process- och verksamhetsregelmodellering samt anpassning av QualiWar Grunder för en branschgemensam informations‐ modell för armering Rapport från projektet Hållbara byggprocesser, Interreg IV A Lars Häggströ Eftersom frågan om spårbarhetens vara eller icke vara som en självständig aspekt av informationssäkerhet är återkommande diskuterad ska jag här göra ett inlägg i frågan. Bakgrunden är den så kallade CIA-triaden som kommer från engelskans Confidentiality, Integrity och Availability vilket ofta på svenska översatts till konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet Erik har också stor erfarenhet av Master Data Management. Hans gedigna bakgrund inom informationshantering gör honom väl lämpad för kravinsamlings-, arkitekt- och strategi-roller. Han tycker mycket om begreppsmodellering, informationsmodellering, samt process- och verksamhetsutveckling

Modeling | Knowledge Management Research Group

Begrepp - Wikipedi

* Begreppsmodellering * Att processer kan ritas från olika perspektiv. * Har nu en djupare förståelse för vad en process är och en insikt av vad som ligger bakom en organisations motiv till att arbeta med processer. * Känner till ett antal processmodelleringsverktyg * Inspirera Begreppsmodellering - modell över de olika begrepp som kan komma att uppstå inom arbetet. Viktig utgångspunkt för att samma begrepp ska användas och vara liktydiga i styrdokument och kommunikation mellan olika roller i projektet. Definition av t ex e-arkiv begreppsmodellering med Stanli-språket och Stanli-metoden. Stanli-språket ingår i Tekniskt ramverk för geografisk information, STG Hb 171 som kan beställas från SIS Förlag, 08-610 30 60 eller sis.sales@sis.se. Syftet med att utarbeta och publicera kravspecifikationen är: - Att stimulera programvaruleverantörer att förse marknaden me Till vårt huvudkontor i Kungsträdgården i centrala Stockholm söker vi nu en Chefsarkitekt EA. Om rollen Som Chefsarkitekt EA kommer du att arbeta nära ledande beslutsfattare samt över hela verksamheten för att säkerställa att processer, information och system samverkar och hjälper organisationen att möte nya omvärldskrav Kursens styrkor med begreppsmodellering, processmodellering och skarpt case i organisationer ska behållas om möjligt. Kurstillfället tillhandahöll uppdrag i 14 olika organisationer vilket var rekord men behöver nu ta höjd för digitala möten med företagen och en back-up med fiktiva case

Specialistbolag med fokus på kravhantering och tes

Tekniken Tekniken bygger på ett sammanhängande visuellt modellspråk som är enkelt att lära då det innehåller få och verklighetsförankrade modellsymboler. Inga tekniska förkunskaper krävs. Att modellspråket är sammanhängande innebär att användaren själv kan beskriva sin verksamhet med flödesstyrande processer i nutid (= som processen bör fungera), i realtid (= som processen. Som nämns i titeln till examensarbetet är målet att integrera olika knowledge-based engineering (KBE) -applikationer till ett nytt IT-stöd. Med mål i examensarbetets kontext avses att skapa en begreppsmodell genom att tillämpa ontologi och taxonomi som en teknik i en begreppsmodellering. På detta sätt kan ett gemensamt vokabulär skapas Begreppsmodellering-för medvetna val vid utformande av effektiva IT-stöd För att kunna skapa ett stabilt, flexibelt och pålitligt IT-stöd som effektivt stödjer och möjliggör verksamhetens mål krävs olika typer av beskrivande modeller som alla har begreppsmodellen som grund. pdf

Informationsmodellering och begreppsanalys | AstrakanInformationsmodellering och begreppsanalys - Astrakan

Vad är en personlighet? Vad har jag för personlighet

Det kallas systemmodellering eller begreppsmodellering. Tanken är att modellen ska underlätta för alla att jobba efter samma begrepp och termer framöver. - Jag har blivit väl mottagen och är väldigt nöjd med tiden här. Praktiken har gett mig nya perspektiv på rollen som kravanalytiker Disposition Standardiseringsarbete / organisationer Modeller Contsys Samba Diskussion Maria Areblad 2003-02-0 2 fogare Begreppsmodellering {Beskriver inte ett flöde{Beskriver samband mellan de olika begreppen {Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken fogare Processmodellering {Beskriver ett flöde{Följer förädlingen av ett objekt{Bör vara repetitiv i sin helhet{Beskriver inte tidsaspekten i processe

Han har grepp på begreppen - Computer Swede

har några års relevant arbetslivserfarenhet av exempelvis verksamhetsutveckling där du arbetat med t.ex. förmåge-, process-, informations- eller begreppsmodellering eller kravhantering av IT-lösningar har goda kunskaper i tal och skrift i svenska har goda kunskaper i tal och skrift i engelska Ansöka Verksamhetsarkitekt till svensk myndighet - Bravura - Sundsvall. Hur man skriver CV och Personligt brev. CV mall & exempel; Personligt brev & exempe Mats Morling | Örebro, Örebro, Sverige | Management Consultant at MM Consulting | 382 kontakter | Se hela Matss profil på LinkedIn och skapa kontak

Sårbarhet vattenskyddsområdenMedarbetare