Home

Välfärdsteknik for äldre

Att använda digitala verktyg, t.ex. välfärdsteknik, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet - och därmed även det psykiska välbefinnandet. Hoppa till innehål Välfärdsteknik inom äldreomsorg som ger värde för kommuner och privata aktörer Funktioner baserat på mjukvara med automatiserad funktion och sparar många timmar per vårdtagare och år i en genomsnittskommun Välfärdsteknik kan fungera som ett hjälpmedel för den enskilde och utgörs av medicintekniska produkter alternativt konsumentprodukter vilka kan köpas i öppna handeln. Välfärdsteknik antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande, även för åldrandeprocesser som sker genom hela livet och ter sig olika för varje individ. Syft välfärdsteknik - digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa. Syfte. Syftet med SBU:s rapport är att kartlägga vetenskaplig kunskap samt vetenskap-liga kunskapsluckor. Detta baseras på systematiska översikter som undersök

Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Projekt Välfärdsteknologi på äldreboende drivs av Västerås stad sedan 2013 och syftar till att bidra till ökad aktivitet, trygghet och delaktighet. Samma år fick Myndigheten för delaktighet (MFD) ett regeringsuppdrag som handlade om att förebygga och minimera begränsnings- och tvångsåtgärder inom vård och omsorg Digitala tjänster kan ge äldre personer trygghet och frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga. Till stor del handlar välfärdsteknik om tjänster för kommunikation, till exempel positioneringslarm, bildsamtal och medicinpåminnare. Robotteknik i form av dammsugare, terapikatt och äthjälpmedel finns på marknaden

Välfärdsteknik för äldreomsorg en Ate

I en större stad i Sverige har det startats ett projekt vars syfte är att göra välfärdsteknik tillgänglig för den äldre populationen. Fokus ligger på att utjämna ojämlika livsvillkor som skapas av digitalt utanförskap och att via projektet kunna öka användningen av samt kunskap kring välfärdstekniska produkter Utredningen har valt en bra ansats och poängterar hur viktigt det är att se välfärdsteknik som tjänster och inte som produkter, som är det nu förhärskande perspektivet. Utredningens uppdrag var att se över hur välfärdsteknik kan öka tryggheten och stärka självständighet och livskvalitet för äldre, och samtidigt avlasta personal och modernisera verksamheten - och de har lyckats bra Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att kunskapsluckorna fylls i så att både de äldre själva och anhöriga känner att de får nytta av tekniken

Med ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet samtidigt bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma. Företagarna går runt till olika grupper, demonstrerar sina produkter och frågar om vi tror att det finns ett stort behov av produkten/tjänsten eller om det finns andra problem som är viktigare att hitta lösningar på Forskningen visar också att många äldre kommer vilja prata om känslor med personalen, det vill säga samtala om etiska och existentiella frågor. En annan fråga där teknik skulle kunna vara till hjälp är när det gäller att se till att människor får i sig rätt mängd mat varje dag Välfärdsteknik är, enligt Socialstyrelsens definition, digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har, eller löper förhöjd risk att få, en funktionsnedsättning. Läs mer om välfärdsteknik på Socialstyrelsens webbplats

Välfärdsteknik - digitala verktyg som social stimulans för

 1. livsvillkor för våra äldre. I en nära framtid kommer antalet invånare över 80 år att öka kraftigt och därmed också efterfrågan på vård och omsorg. Tillgången till arbetskraft och skatteunderlag kommer emellertid inte att öka i motsvarande grad. En ökad digitalisering av vård och omsorg, bland annat i form av ökad användning a
 2. Välfärdsteknologi. I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga
 3. Så blir välfärdsteknik en positiv kraft för äldre. Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra sitt intåg, det innebär många nya möjligheter men även farhågor som följer med ökad teknikanvändning. En viktig fråga är därför på vems villkor och på vilket sätt tekniken ska användas
 4. En av SKR:s viktigaste uppgifter är därför att vara en arena för erfarenhetsspridning, och att föra diskussioner med staten för att till exempel undanröja hinder och regler som motverkar utvecklingen. I filmen utvecklar Patrik Sundström varför användningen av välfärdsteknik kommer att ge en välfärd 2.0
 5. Introduktion till området välfärdsteknik Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan användningen av välfärdsteknik vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet och ger kommunerna nya möjligheter att utveckla och förbättra äldreomsorgen
 6. ökat utrymme för dagliga aktiviteter för en meningsfull tillvaro och till mötet mellan den äldre och omsorgspersonalen. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, bevara sin integritet, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa
 7. Därför är Uddevalla med och inför välfärdsteknik och nya digitala arbetssätt för en smartare äldreomsorg. Uddevalla är utvald av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en av tio modellkommuner i landet, som ska stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. I projektet som pågår under åren 2020.

UPPHANDLING AV HÄLPMEDEL OCH VÄLFÄRDSTEKNIK 5 BEGREPP Landsting/kommun - upphandlande kommun, landsting, region eller inköpscentral. Brukare - de som använder hjälpmedel eller välfärdsteknik i dagliga livet. Hjälpmedel - produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning Det är viktigt för de boende förstås men även för personalen, eftersom det är deras arbetsmiljö. Regeringsuppdrag för att prova välfärdsteknik. Västerås stads satsning på välfärdsteknik startade 2006. Då började de med att prova ny teknik tillsammans med äldre i eget boende

Bland annat med Lysekils kommun där Fiskebäck äldreboende utsågs till årets vård- och omsorgsboende 2021. Flaggskeppet: Innovationsprojekt för välfärdsteknik. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE samt Haparanda- och Hudiksvall kommun har Riksbyggen nu inlett ett två-årigt projekt om framtidens boende för äldre För att få fram tidigare forskning har vi använt oss av databasen supersök på Göteborgs Universitetsbibliotek. Sökord som används är äldre och välfärdsteknik, dessa har översatts till engelska för att få fram fler träffar. 2.1 Upplevelsen av kommunernas användning av välfärdsteknik Välfärdsteknik är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Innovativa och trygga lösningar kan göra det möjligt med eget boende och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov. Välfärdsteknik kan vara ett komplement för att öka äldre personers. Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefnnande hos äldre. Digital teknik, ibland kallad välfärdsteknik, används alltmer som ett komplement för att ka äldre personers självständighet, delaktighet och trygghet och därmed deras välbefnnande (1). Forskning visar att utbildning i och användning a För höga krav och för komplicerad välfärdsteknik slutar i många fall med att tekniken inte används - det undviker vi med Virotea. Med oss får verksamheten en meningsfull aktivitet för omsorgstagarna men som även ger personalen tid över till annat som krävs i arbetet att ta hand om våra gamla och sjuka

Hammarö och nyskapande välfärdsteknik - Pulsen

Bakgrund: Välfärdsteknologi på äldreboende Demenscentru

Välfärdsteknik personal. En app i mobil eller surfplatta där omvårdnadspersonal signerar när de överlämnat medicinen till brukaren. Systemet larmar vid försenad/utebliven signering. Teknik som låter datorn använda din röst istället för att du ska skriva för hand eller på tangentbordet Riktlinje för användande av välfärdsteknik inom vård och omsorg Bakgrund 5 (27) 2 Bakgrund E-hälsa och välfärdsteknik skapar positiva effekter på flera nivåer, för den enskilda individen, för verksamheter inom vård och omsorg och samhället i stort. Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik går snabbt framåt, och d Vi vill revolutionera välfärden. Vår affärsidé på Nordic Weltech är att öka livskvaliteten för äldre och funktionshindrade, skapa en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och samtidigt hjälpa samhället att hantera demografiska utmaningar genom att tillhandahålla modern välfärdsteknik

Välfärdsteknik - Senior Göteborg - Göteborgs Sta

Camanio är ett företag inom digital välfärdsteknik som utvecklar smarta lösningar för omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala omsorgstjänster sammankopplar äldre, anhöriga och vårdgivare på ett enkelt och säkert sätt. På så sätt kan både digital och fysisk omsorg erbjudas utifrån behov Hälsofrämjande insatser för äldre och anhöriga med hjälp av välfärdsteknik - en litteraturöversikt. Maria Nilsson (till höger) är huvudförfattare till artikeln. I slutet av december 2020 publicerades studien Ambient assisted living technology-mediated interventions for older people and their informal carers in the context of. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas

Stora förhoppningar knyts till att välfärdsteknik i äldreomsorgen kan bidra till att äldre personer känner sig tryggare, lever mer självständigt och får mindre behov av vård och omsorg. Dessutom finns ökad kostnadseffektivitet, förbättrad arbetsmiljö och bättre användning av personalens kompetens i kikaren ISBN 9789185405244. Välfärdsteknik för äldre - hot eller möjlighet? PRO har tagit fram denna rapport om Välfärdsteknik för äldre i samarbete med ABF. Claes Tjäder och Tomas Lagervall som har skrivit rapporten har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av hjälpmedel bland annat inom f.d. Hjälpmedelsinstitutet • undersöka om välfärdsteknik kan användas för att skapa en tryggare tillsyn på natten på äldreboenden • bidra till en mer aktiv vardag för äldre på äldreboenden med hjälp av välfärdsteknik 1.2. Projektets må Välfärdsteknik ska även bidra till bättre möjligheter att hantera de olika förutsättningar som finns för äldreomsorg i landsbygd respektive i tätort. Hög säkerhet och integritet i användandet är viktigt. Möjliggöra för äldre att laga mat och/eller äta mat tillsammans

Generell beskrivning av filmenFilmen består av text som rullar över bilder av äldre personer. Vissa av dem använder digital teknik eller får hjälp att använd.. H2O-kommunerna och Telia testar välfärdsteknik för äldre. Utifrån en utökad samverkan mellan Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner, kallad H2O, kommer ny teknik att testas inom äldreomsorgen. Syftet är att öka livskvaliteten för vårdtagaren och ge äldre möjlighet att bo kvar hemma längre. Testet görs i samarbete med Telia.

Välfärdsteknik äldreomsorg Ett rikare liv för en

 1. Välfärdsteknik - ett verktyg för ökad delaktighet. Inom vård och omsorg kallas digital teknik ofta för välfärdsteknik. Välfärdsteknik används som stöd till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Tekniken bidrar till att öka trygghet, skapa delaktighet, självständighet och självbestämmande
 2. Välfärdsteknik inom äldreomsorgen är ett av IVO:s prioriterade områden för tillsyn under 2018-2020. I en förstudie har IVO undersökt vilka faktorer och risker som påverkar brukarnas situation när välfärdsteknik används inom äldreomsorgen
 3. Studiehandledning till Välfärdsteknik för äldre - hot eller möjlighet? Meningen med både rapporten och denna studiehandledning är att öka kunskapen om hur välfärdstekniken kan påverka äldre och vad vi kan göra för att tekniken ska användas på bästa sätt för oss
 4. nas tillbaka i tiden med filmklipp

Välfärdsteknik i socialförvaltningen - Bollnä

 1. äldre möjlighet att söka och belönas med 10 000 kronor för din uppsats. Omsorgsnämndens stipendium för E-hälsa/välfärdsteknik delas ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne och som med kvalitet levererar si
 2. Välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Välfärdsteknik är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga - Myndigheten för delaktighet. Med ovanstående citat inledde Susanne Frennert.
 3. 350 miljoner till satsning på välfärdsteknik. Publicerad 21 juni 2018. Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Nu har regeringen tagit beslut om hur mycket pengar kommunerna i Sverige ska få. Regeringen ser att det finns behov av ökade kommunala.
 4. Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Välfärdsteknik innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individens behov. Visar alla 9 resultat
 5. Detsamma gäller välfärdsteknik som successivt införs i hemtjänsten för att underlätta för äldre att kunna leva ett självständigt liv. Tillgänglighet Gruppen samarbetar med Trafik- och naturnämnden för att bevaka tillgänglighetsfrågor
 6. Välfärdsteknik för äldre utreds. Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka hur välfärdsteknik bättre kan nyttjas inom äldreomsorgen. Förhoppningen är att tekniken ska kunna bidra till att lösa bristen på personal och de växande sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen. Mer. IT I ÄLDREOMSORGEN 11 juli, 2018
 7. Välfärdsteknik i äldreomsorgen . Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018 . Sammanfattning . En särskild utredare ska se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet för äldre oc

Lunchrestauranger för seniorer. Du som är pensionär är välkommen till kommunens lunchrestauranger. Hjälpmedel & rehabilitering. Hjälpmedel, träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. Aktiviteter & hälsa. Dagverksamhet, träffpunkter för seniorer, väntjänst och frivilligverksamhet, kulturrundan. Avgifter - vård & omsor Frågestund om välfärdsteknik för äldre på biblioteket i Trollhättan

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) görs en kartläggning och analys av förutsättningar för användning av välfärdsteknik i äldreomsorgen. Utredningen pekade på områden där det finns fortsatt behov av utredning Välfärdsteknik handlar inte om att ta bort varma händer eller att förringa vården av våra gamla. Tvärtom ska välfärdsteknik bidra till högre kvalitet och mer självständighet, och på så sätt även leda till större värdighet. Välfärdstekniken kommer även att bidra till helt nya möjligheter för att möta de äldre brukarna. För att kunna vara med och påverka utvecklingen krävs kunskap hos de som berörs av förändringarna. Tillsammans med ABF har PRO nu tagit fram en rapport och studiematerial om hur den nya välfärdstekniken kan fungera för äldre, Välfärdsteknik för äldre - hot eller möjlighet Välfärdsteknik - för mig som medborgare. Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Via din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som planerats, utförts och.

Digital teknik med äldre i fokus Vård- och omsorgsanaly

Bakgrunden till IVRIS är den ökande användningen av välfärdsteknik hos den åldrande befolkningen. Införandet av välfärdsteknik är ofta komplext och det krävs att både de äldre och vårdgivare, från medarbetarnivå till organisationsnivå, involveras Välfärdsteknikprodukter. Produkterna inom välfärdsteknik är tänkt att sätta en guldkant på vardagen och vara ett komplement till andra aktiviteter. Det är tänkt att kunna öka valfriheten för kunden, ge ökade möjligheter till individuella lösningar och självständighet Välfärdsteknik och digitala tjänster. Karlstads kommun har i flera år arbetat med välfärdsteknik och digitala tjänster inom vård och omsorg. Nu är vi redo att ta nästa steg i digitaliseringsresan mot en digital och nära omsorg tillsammans med dig. Här kan du lära dig mer om digitala tjänster och hur du kan ta del av dem Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt för äldre personer. Tekniken som sådan benämns välfärdsteknik eller digital teknik, Den kan stödja eget boende och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov Konferensdokumentation. Här hittar du sammanfattningar, bildspel, filmer och annat material från seminarier, utbildningar och konferenser under 2016-2019. 2020. 13 november. Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt. 1 oktober

Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning med inriktning mot fokusområdena äldre och välfärdsteknik Högskolan i Borås och Borås Stad prövar ett nytt koncept med utlån av välfärdsteknik i biblioteksformat. Projektet syftar till att utvärdera om utlån kan bidra till att sprida kunskap och användning av ny teknik som kan vara potentiellt hjälpsam för seniorer och människor med funktionsvariation Escucha y descarga los episodios de Äldreomsorgsnördarna gratis. Vi fick reda på att Vara kommun har lyckats väldigt bra i att införa välfärdsteknik till nytta får många äldre i kommunen. Så bra att de fakt... Programa: Äldreomsorgsnördarna. Canal: Äldreomsorgsnördarna. Tiempo: 20:19 Subido 29/10 a las 00:20:54 7748076 3.2 Välfärdsteknik för äldre Världens befolkning blir allt äldre och äldre. Enligt World Health Organization (WHO, 2012) har antalet personer över 60 fördubblats sedan 1980 och personer som är över 80 förväntas fyrdubblas till 2050 välfärdsteknik för äldre Hultsfreds kommun kommer att börja testa ny teknik som ett stöd inom äldreomsorgen. Testen som görs i samarbete med Telia HealthCare syftar till att öka livskvaliteten för vårdtagaren och ge äldre möjlighet att bo kvar hemma längre. Testen inleds under sommaren 2015, beräknas pågå året u

Vilja och välfärdsteknik - Kunskapsguide

Välfärdsteknik kan avlasta personalen och minska stress samt öka självständigheten för de äldre. Utredaren ska bland annat identifiera och analysera både förutsättningar och hinder som finns för att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen I Lunds kommun är vi stolta över vår innovationskultur. Vård- och omsorgsförvaltningen satsar mycket på digitalisering och välfärdsteknik för att verkligen kunna göra skillnad för äldre invånare och för personer med funktionsnedsättning. Det är ett sätt att kunna ge den bästa möjliga vård, omsorg och service Utbildningen är till för dig som arbetar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen, tex verksamhetsutvecklare, projektledare eller chefer inom äldreomsorgen, och ska ge både inspiration samt tips om hur man leder förändringsarbete. Utbildningen bygger på att man leds igenom en fiktiv stads införande av välfärdsteknik, där det kommer. Regeringen avsatte 350 miljoner kronor i stöd till välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen i vårbudgeten 2018. Av de 350 miljonerna fick Region Gotland 2,4 miljoner. Region Gotland valde att starta ett projekt för detta som fick namnet 3S. 3S som i Stimulera Sporra och Sprida. Syftet var att använda välfärdsteknik för att öka trygghet och. Digital teknik, ibland kallad välfärdsteknik, används alltmer som ett komplement för att öka äldre personers självständighet, delaktighet och trygghet och därmed deras välbefinnande. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer

För det planerade vård- och omsorgsboendet i Storvreta togs en målbild (ALN-2015-0289.30) fram som ligger till grund för utformningen av det nu generellt framtagna funktionsprogrammet Funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende för äldre (ALN-2021-00041). Målbilden inkluderar en reserverad hållning angående yta för at Välfärdsteknik är en möjlighet både för effektivare och bättre vård men även för bättre arbetsmiljö för de personer som arbetar inom omsorgen. Läs också: Pressmeddelande: Ny distansutbildning ska stärka undersköterskors kunskap om välfärdsteknik. äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd,. Välfärdsteknik gör äldre mer självständiga. När Karlstad kommun ville få brukare i omsorgen att bli mer självständiga infördes ett projekt med välfärds­teknik. Det har även blivit positivt för de anställda. Therese Carlberg och Luciane Höög hemma hos Kerstin Stråt

Om välfärdsteknik - Kunskapsguide

 1. Fördjupade kunskaper om och förståelse för hur välfärdsteknik kan användas för att öka tryggheten, självständigheten och delaktigheten för den enskilde inom vård och omsorg. Färdigheter att använda och tillämpa välfärdsteknik för att öka trygghet, självständighet och delaktighet för den enskilde oavsett kulturell bakgrund genom att utgå från ett personcentrerat.
 2. Nordic Weltech är ett svenskt företag som aktivt arbetar med att implementera modern välfärdsteknik i vården och omsorgen. Vår affärsidé är att öka livskvaliteten för äldre och funktionshindrade, skapa en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och samtidigt hjälpa samhället att hantera demografiska utmaningar genom.
 3. Äldre är generellt positiva till välfärdsteknik, bara de förstår hur den används. Det kan handla om digitala larm, sensorer, nattkameror, nyckelfria lås och olika typer av mobila enheter. Välfärdsteknik handlar om digitala hjälpmedel som kan göra personer med funktionsnedsättning trygga, aktiva, delaktiga eller självständiga
 4. För att det ska lyckas och för att tekniken ska användas på ett etiskt riktigt sätt, som tar hänsyn till den enskildes integritet och självbestämmande, krävs mer kompetens. Syftet med denna utbildning är att ge en större förståelse för olika aspekter av välfärdsteknik, för att sedan kunna bidra till implementering samt informera, handleda och omvärldsbevaka

Många bra förslag i utredningen om välfärdsteknik

Välfärdsteknik. För ett aktivt, tryggt och självständigt liv för våra äldre. Genom välfärdsteknisk innovation ger vi fler personer ökad trygghet, välbefinnande och bättre hälsa längre upp i åldrandet. Hållbara lösningar för både individ och samhälle. Vi har utvecklat framtidens molnbaserade plattform för välfärdsteknologi Vi organiserade också flera workshops med äldre och medarbetare som representerade yrkesgrupper och professioner viktiga för välfärdsteknik. Aktiviteterna på dessa workshops genomsyrades av en deltagarbaserad ansats (s.k participatory approach) för att kunna identifiera problem och spänningar, förstå dessa i sitt lokala sammanhang, och sedan diskutera möjliga lösningar genom. Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor Storforsplan 36, Farsta Box 44 123 21 Farsta Telefon 08-508 36 236 ann-kristin.ingemarsson@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (6 ) Staden inrättar en visningsmiljö om välfärdsteknik för att bidra till trygghet och säkerhet Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr. KS 2021/82 Kimiya Ishikawa, som är chef för äldreboendet Shintomi, säger att 70 procent av de anställda inom äldreomsorgen i Japan har ryggproblem. Det är skälet till att man satsar på välfärdsteknik. Tanken är att robotarna ska öka de äldres självständighet, avlasta personalen och göra jobbet mer attraktivt Doro är en ledande leverantör av välfärdsteknik och har utvecklat och erbjudit trygghetslarm, till äldre och funktionsvarierande i över 30 år. Idag har Doro 350 000 användare anslutna till sina larmcentraler i Sverige, Norge och Storbritannien. - Att känna sig trygg i sitt eget hem ska inte vara en lyx, det borde vara en självklarhet

De flesta äldre i Östra Göteborg önskar bo kvar i stadsdelen. Det finns även sökande från andra stadsdelar till äldreboenden i Östra Göteborg. Ett nytt äldreboende i stadsdelen skulle till stor del tillgodose det ökade behovet av äldreboendeplatser samt den äldres önskan att bo kvar i stadsdelen Syftet med välfärdstekniken är att bidra till ökad livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättning. I denna kurs får deltagaren grundläggande kunskap om välfärdsteknik som begrepp, syftet, aktuell forskning, etiska aspekter och framförallt konkret kunskap om olika produkter och tjänster som kan vara aktuella i dagens hälso- och sjukvård Välfärdsteknik för trygghet, hälsa och utveckling i arbetet Inledning Det här är en underlagsrapport till Kommunals program för välfärdsteknik. Rapporten innehåller fakta om utvecklingen av välfärdsteknik i Sverige, kartläggningar av olika definitioner av välfärdsteknik, lokala försök och medlemmarnas erfarenheter av. Stockholm Digital Care drevs under 5 år, 2016-2020, och var ett tillväxtprojekt för att stötta utvecklingen av välfärdsteknik mot äldre.I projektet skapade v..

Produkterna inom välfärdsteknik är tänkt att sätta en guldkant på vardagen och vara ett komplement till andra aktiviteter. Det är tänkt att kunna öka valfriheten för kunden, ge ökade möjligheter till individuella lösningar och självständighet Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre. Därför leder Folkhälsomyndigheten ett samverkansprojekt kring hur digitala verktyg, så kallad välfärdsteknik, kan användas för social stimulans i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre Välfärdsteknik för inkontinensutredning testas på fyra boenden. Ett digitalt hjälpmedel för att utreda inkontinens är det senaste i raden av utvecklingsinsatser inom Äldreomsorgen i Ängelholms kommun. Med hjälp av ett smart inkontinensskydd ska de äldre på fyra särskilda boenden utredas för att få hjälp att hitta rätt skydd Välfärdsteknik för äldre utreds. Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka hur välfärdsteknik bättre kan nyttjas inom äldreomsorgen. Förhoppningen är att tekniken ska kunna bidra till att lösa bristen på personal och de växande sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen. − En ökad användning av välfärdsteknik kan. Goesart / Forskning / Ny svensk studie om välfärdsteknik: inmuRELAX förbättrar livskvaliteten vid demens. 29 . maj -Vi tror starkt på att välfärdsteknologi, om den används rätt, kan ha många positiva effekter på hälsan för äldre människor

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Rehabiliterande arbetssätt: Seniorer tyckte till om välfärdsteknik. Den 28 februari bjöds seniorer in till referensgrupp i Ängens innovationslägenhet. Det som diskuterades var trygghetsskapande välfärdsteknik och kommunens satsning på rehabiliterande arbetssätt. Syftet med träffen var informera om arbetet som pågår för ett mer. Borås Stads samlade information om coronaviruset och covid-19. Borås Stads samlade information om Coronaviruset och covid-19. Borås Stad / Omsorg och stöd / Kvalitet, resultat och jämförelser / Utveckling och projekt / Modellkommun i välfärdsteknik Välfärdsteknik - möjlighet till ökat oberoende. Det blir fler äldre personer, fler bor kvar i sitt ordinära boende längre och det ställs större krav på tillgång till välfärdstjänster och anpassning av dem utifrån individuella behov. De här faktorerna gör att vi snart kommer att se allt fler exempel på verksamhet inom vård.

Välfärdsteknik - SeniorNet Swede

Fallstudier i välfärdsteknik och e-hälsa. Fallstudier är ett bra sätt att dra lärdomar från tidigare erfarenheter. Här samlar vi fallstudier med nyttoeffekter och insikter från införande av digitala lösningar inom kommuner, landsting och privata utförare. Till grund för arbetet ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och. Välfärdsteknik för äldre Jag var på ett (digitalt) seminarium om en utredning som handlade om välfärdsteknik i äldreomsorgen. Utredningen är överlämnad till socialministern och utskickad till 100 remissinstanser

Doro Eliza

Välfärdsteknik för ett bra liv Vård och omsor

PRO Västmanland bjöd den 2 februari in representanter från PRO-föreningarna i Västmanland, till Folkets Hus Surahammar, för att få information om rapporten Välfärdsteknik för äldre - hot eller möjlighet? visningsmiljöer för välfärdsteknik för att bidra till trygghet och säkerhet. Motionären konstaterar både att andelen äldre och kraven på tillgång till välfärdsteknik ökar. Av den anledningen kommer även användandet av välfärdsteknik att öka inom vård och omsorg. Motionären ger en rad exempel på produkter såsom trygghetslarm - Vi tror att välfärdsteknik också ökar vår förmåga att vara kreativa, utveckla våra arbetssätt och bidrar till att vi kan möjliggöra att våra äldre på ett bättre sätt kan leva det liv de vill, säger Ann-Gret Sillén på Hultsfreds kommun Mobila trygghetslarm bidrar till ökad trygghet för äldre och deras närstående. En ökad användning av mobila trygghetslarm med gps-funktion bidrar till större trygghet för äldre och deras anhöriga. Samtidigt som sökinsatser efter försvunna personer kan effektiviseras. Som läget ser ut idag når dock inte dessa hjälpmedel sin fulla.

Nyhetsarkiv - Trollhättans stadGott snAKK: Välfärdsteknik nytt tema på KunskapsguidenOffentliga affärer - svNeatNordic – MvTe Sweden

Digitalt vårdbesök hos äldre med Digital Assisted Living (DAL) Det egna hemmet blir en allt mer viktig komponent i ett smart och hållbart omvårdnadsarbete. Samtidigt utmanas välfärdssektorn av pandemin covid-19 som försvårar fysiska besök av personal och anhöriga hos den äldre samt bidrar till isolering och ökad ensamhet. Jag vill. välfärdsteknik. Många äldre är främmande för välfärdsteknik och digitala lösningar. Även om pandemin medfört en ökad digitalisering hos de äldre så finns det fortfarande en stor okunskap om vilka lösningar det finns som kan stödja den äldre i vardagen Upplands Väsby har moderniserat och digitaliserat sina verksamheter inom äldreomsorg genom att implementera ViroteaVR som välfärdsteknik inom kommunen som ett verktyg för att stärka den sociala gemenskapen och minska känslor av isolering och ensamhet hos de äldre