Home

Aktiva åtgärder arbetsförhållanden

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats Arbetsförhållanden │ Guide till aktiva åtgärder 1. Undersöka. Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka arbetsförhållanden ur ett... 2. Analysera. Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett? Vilka åtgärder behöver vi vidta för att... 3. Åtgärda. När. I arbetet med aktiva åtgärder kan du som arbetsgivare undersöka samtalsklimatet på arbetsplatsen. Försök då att ta reda på om det förekommer rasistiska, sexistiska eller andra typer av skämt eller uttryck som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta. arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, och. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Lag (2016:828) Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen - aktiva åtgärder - med väsentligt högre krav på det förebyggande arbetet jäm - fört med tidigare. Begreppet aktiva åtgärder är en fackterm för att beskriva insatser för att bekämpa diskriminering och skapa lika rättig - heter och möjligheter på arbetsplatsen

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. 4 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta. arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, jämn könsfördelning, utbildning och övrig kompetensutveckling , möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap, förebyggande och förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier samt lönekartläggning och analys

Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare 5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1. arbetsförhållanden, 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och 5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap åtgärder. Allt arbete med aktiva åtgärder ska dokumenteras och arbetet ska ske i samverkan med våra medarbetare, förslagsvis kan det ske inom kommunens befintliga samverkansorganisation. Följande arbetssätt ska tillämpas när förvaltningarna arbetar med aktiva åtgärder. 1. Undersöka risker och hinde

Aktiva åtgärder för arbetsförhållanden - Din guide till

  1. ering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  2. ering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  3. Aktiva åtgärder Bestämmelser och praxis om arbetsförhållanden regleras genom SMI:s Anställningsordning och Arbetsordning och följer gällande lag och förordning i tillämpliga delar, samt gällande kollektivavtal och lokalt arbetstidsavtal. Utbildning och övrig kompetensutveckling Riktlinjer och rutine

Arbetsförhållanden │ Guide till aktiva åtgärde

1. Arbetsförhållanden - Din guide till aktiva åtgärder mot ..

I matrisen nedan finns exempel på hur arbetet med aktiva åtgärder kan se ut. Läs mer och hämta mallen på ifmetall.se/8mars Område att behandla Undersöknings- metod Upptäckta risker för diskriminering och/ eller olika behandling Arbetsförhållanden Arbetsförhållanden Gå och se Enkäter Enkäter och intervjue Aktiva åtgärder ska ske genom en metod på fyra steg; undersökning av risker och hinder, analys, åtgärder och uppföljning och utvärdering. Områden som måste inkluderas är: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling, och möjligheten at Arbetsförhållanden. Arbetet med aktiva åtgärder avseende verksamhetens arbetsförhållanden när det gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har många beröringspunkter med det systematiska arbetsmiljöarbetet på högskolan i Borås. Arbetet med en anpassad arbetsmiljö omfattar såväl den fysiska arbetsmiljön som den.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Syftet med aktiva åtgärder är liksom diskrimineringsförbuden att förebygga och motverka. Vårt arbete med aktiva åtgärder ska enligt 3 kap. 5 § diskrimineringslagen omfatta: • arbetsförhållanden • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor • rekrytering och befordran • utbildning och övrig kompetensutveckling • möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap Ett förebyggande och främjande arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas genom att: 1

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med studenter och medarbetare i verksamheten. b. Aktiva åtgärder för arbetsgivaren Genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp/utvärdera) inom fem områden: 1. Arbetsförhållanden 2. Löner och andra anställningsvillkor 3 Fem områden i fyra steg Arbetet med aktiva åtgärder ska fokusera på fem områden: Arbetsförhållanden Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor Rekrytering och befordran Utbildning och övrig kompetensutveckling Möjligheter att förena..

3. Åtgärda, genomföra åtgärder som förebygger diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter 4. Följa upp och utvärdera arbetet. Diskrimineringslagen anger att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden: 1. Arbetsförhållanden. 2. Löner och ans tällningsvillkor 3. Rekrytering och befordran. 4 Aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering eller på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. I arbetet med aktiva åtgärder ska följande områden beaktas: - arbetsförhållanden Aktiva åtgärder mot diskriminering. Arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande arbete med aktiva åtgärder för att undvika att enskilda diskrimineras eller på annat sätt begränsas i sina möjligheter, till exempel genom att utsättas för repressalier. Ett arbete med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Expertpanel Fråga Gina. Hej Jag har läst att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Vad menas med arbetsförhållanden och vilka krav ställer lagen Arbetsförhållanden omfattar både organisatoriska, I det tredje steget av arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivaren genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, mot bakgrund av gjorda undersökningar och analyser Arbetsförhållanden (arbetsmiljön) Undersök fysiska, psykiska och sociala upplevelser av eller aspekter på arbetsinnehåll, teknik och arbetsorganisation. Arbetet med aktiva åtgärder bör vara en ständigt pågående och levande process, inte enstaka insatser anpassar arbetsförhållanden till medarbetarnas olika förutsättningar. I arbetet för en god arbetsmiljö behöver arbetsgivare tillämpa en metod: Aktiva åtgärder är arbetet att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling , möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap, förebyggande och förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier, jämn könsfördelning samt lönekartläggning och analys Målet med aktiva åtgärder mot diskriminering är allas lika rättigheter och möjligheter. Med ett systematiskt arbetssätt kan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda gemensamt skaffa sig bättre kunskap om hur det ser ut på den egna arbetsplatsen Varje år ska sådana arbetsgivare skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering när det gäller allt från arbetsförhållanden till rekrytering och befordran. Resultatet och analysen av lönekartläggningen ska redovisas, liksom de åtgärder som vidtas och planeras vad gäller att motverka trakasserier och ojämn könsfördelning

Skidor - Sportfack

Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras av den arbetsgivare som har 25 anställda eller fler. Begreppet arbetsförhållanden definieras inte närmare men av förarbetena till lagen framgår att begreppet åtminstone omfattar samma arbetsförhållanden som omfattas av det arbetsmiljörättsliga regelverket, dvs. både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där även den fysiska. Aktiva åtgärder är benämningen på det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetsförhållanden (fysisk och psykosocial arbetsmiljö) Bestämmelser och praxis om löner och andra. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. 4 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1. arbetsförhållanden omfattningen av arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Förslaget omfattar bland annat arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder avseende arbetsförhållanden, 3 kap 5 § p 1. DL. SKR anser att detta kommer att leda till en omfattande dubbelreglering då området omfattas av motsvarande föreskrifter i det arbetsmiljörättsliga. aktiva åtgärder till respektive nämnd. Alla chefer har ett ansvar för att genomföra aktiva åtgärder i verksamheten. Arbetsgivarenheten ansvar för att utvärdera och revidera diskriminering och likabehandlingsplanen som sträcker sig över tre år. Löpande uppföljning årligen sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar

Arbetsförhållanden - Jämställdhetsplan 202

ras vart tredje år. Kravet på aktiva åtgärder har därefter förändrats avsevärt och omfattar numera samtliga diskrimineringsgrunder. Li-kaså ska arbetet dokumenteras årligen och följa en viss metodik som utvecklas närmare i denna vägledning. A Ur diskrimineringslagens 3 kap. 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggand En definition på aktivt arbete finns nu även i lagstiftningen. Den säger att aktivt arbete är förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Fem områden. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden: arbetsförhållanden Arbete och föräldraskap är ett av de fem områden som arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom. Området handlar om att arbetsgivaren ska underlätta för sina medarbetare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Det kan till exempel handla om att. begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid 2.1 Arbetsförhållanden Ett aktivt jämställdhets- och jämlikhetsarbete är vik-tigt för att bygga en inkluderande organisation där alla medarbetare får utrymme att under hösten 2021 inom ramen för aktiva åtgärder. Enligt en rapport från SKR (2020).

Video:

Arbetet med aktiva åtgärder bedrivs i fyra steg och omfattar fem områden Varje förvaltning arbetar kontinuerligt med aktiva åtgärder genom följande fyra steg: 1. Undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten 2 De skyldigheter som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om att arbeta förbyggande inom organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) korresponderar i stort med bestämmelsen i 3 kap. 5 punkten 1 i diskrimineringslagen (2008:567) att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden - Verkstadsklubbe

aktiva åtgärder. Dessa är arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap. 6.1 Vi ska kunna erbjuda heltidsanställningar Aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och ersätter sedan 2017 det tidigare kravet på en jämställdhetsplan. Alla arbetsgivare behöver dessutom främja en jämn könsfördelning, genomföra en årlig lönekartläggning och ha riktlinjer och rutiner för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier aktiva åtgärder inom utbildningsområdet bör utvidgas till alla utbildningsområden och omfatta samtliga diskrimineringsgrunder, dvs. även könsidentitet och ålder. Kommittén har även föreslagit krav på aktiva åtgärder inom området värnplikt och civilplikt för samtliga diskrimineringsgrunder förutom ålder

Arbetsmiljö Aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder OSA SAM. UUA. Diskrimineringslagens krav på arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta: 1. arbetsförhållanden, 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, 5. möjligheter att fören 3. vidta förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas 4. följa upp och utvärdera arbetet enligt punkt 1-3. Aktiva åtgärder i Bräcke kommun Arbetsförhållanden Arbetsgivaren ska undersöka och analysera både psykiska och fysiska arbetsförhållanden utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder 3.3.2 Aktiva åtgärder - arbetsgivare Arbetet med aktiva åtgärder ska utifrån ett arbetsgivarperspektiv omfatta att kontinuerligt arbeta med nedanstående områden: 1. arbetsförhållanden, 2. löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, 5. föräldraskap och arbete Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1. arbetsförhållanden, 2. : bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och 5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. (SFS 2016:828, 3 kap, 5§ jämställdhetsplan med aktiva åtgärder inom områdena; arbetsförhållanden, rekrytering, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling samt lön. Jämställdhetsplanen ingår i Likabehandlingsplanen 2015 - 2017 för Osby kommun. 1. Inledning Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka diskriminering och p

Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter på

Aktiva åtgärder - arbetsgivares arbete mot diskriminering D

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder Kraven på aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren ska genomföra ett fortlöpande arbete inom följande områden: Arbetsförhållanden. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. Rekrytering och befordran. Utbildning och kompetensutveckling gäller arbetsförhållanden, har inte kunnat utgöra ett underlag i frågan eftersom den inte är könsuppdelad eller ställer frågor som är kopplade till en plan för lika rättigheter och möjligheter. Precis som att lagen kräver aktiva åtgärder kring kön gäller det även etnis Arbetet med aktiva åtgärder behöver inte vara ett eget spår. Arbetsförhållanden, rekrytering och lön är sådant många företag redan arbetar med - ta in de sju diskrimineringsgrunderna i det också. Då undviks dubbeljobb Diskrimineringslagen reglerar de aktiva åtgärder som arbetsgivare måste bedriva gällande kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Aktiva åtgärder ska omfatta områdena. arbetsförhållanden (inklusive föräldraskap och trakasserier) rekrytering (inklusive utbildning och kompetensutveckling 3 kap. Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 3 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Aktiva åtgärder - Jämställdhetsplan 202

aktiva åtgärder. 3.1 Arbetsförhållanden 3.1.1 Polismyndighetens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden. Syftet med arbetet är att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper av arbetstagare och att motverka diskriminering Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska utföras i fyra steg (undersöka, analysera, genomföra, följa upp) och omfatta fem områden: Arbetsförhållanden. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. Rekrytering och befordran. Utbildning och övrig kompetensutveckling Arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg inom fem områden: Arbetsförhållanden Hur är företagskulturen och attityderna på arbetsplatsen? Kommer normer eller fördomar om kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning till uttryck på sätt som kan leda till diskriminering Det innebär att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder angående arbetsförhållanden, förvärvsarbete och föräldraskap, kompetensutveckling och rekrytering samt lönefrågor. Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter oc

aktiva åtgärder mot diskriminering, SOU 2014:41. Stockholm i maj 2014 . 1. arbetsförhållanden, så som den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, arbetsfördelning och organisering av arbetet, 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor AKTIVA ÅTGÄRDER FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2018-2021 Aktiva åtgärder i arbetslivet är till fr att säk erställa människors lika rättigheter och mjligheter på arbetsp latsen. Det handlar om att arbeta aktivt mot diskriminering. Dokumentet omfattar även Hganäs Omsorg AB. Aktiva åtgärder i fyra steg, SFAD. Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder i fyra steg (SFAD) innebär att arbetsgivaren och utbildningsanordnaren hela tiden ska arbeta med de fyra stegen, på motsvarande sätt som i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetet avslutas inte när man slutfört.

Aktiva åtgärder SK

På arbetsplatsen kan aktiva åtgärder vara markeringar och ergonomiska möbler. Sedan den 1 januari 2017 ska arbetsgivare och utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning. Arbetsförhållanden och förhållningssätt med aktiva åtgärder för jämlikhet och att personal känner till vem eller vilka man kan vända sig till om manbehöver rådgöra eller få stöd. På varje arbetsplats skall det metodmaterial som togs fram inom Jämlik diskriminering genom aktiva åtgärder i fyra steg Lunds universitet ska arbeta aktivt mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: · Kön · Könsöverskridande identitet eller uttryck · Etnisk tillhörighet · Religion eller annan trosuppfattning · Funktionsnedsättning · Sexuell. Arbetsprocess för aktiva åtgärder i 6 steg. 1. Kartläggning. För att få en överblick av läget i verksamheten, samt ett material att arbeta vidare med är en ordentlig kartläggning ett bra första steg. Steg 1 blir då att kartlägga om det finns risk för diskriminering eller hinder för likabehandling på arbetsplatsen Psykosociala arbetsförhållanden: motverka till exempel fördomar och negativa attityder till kvinnors och mäns olika yrkesval. Enligt lagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

5 åtgärder för att förebygga diskriminering. 1. Sätta åtgärdsarbetet i fokus. För att kunna ge alla medarbetare lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen är det viktigt att arbeta med aktiva åtgärder. Arbetet ska omfatta alltifrån arbetsförhållanden, rekrytering, lönesättning och andra anställningsvillkor till. med aktiva åtgärder Arbetsförhållanden Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor Rekrytering och befordran Utbildning och kompetensutveckling Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Övergripande ramver

10.5 Plan för aktiva åtgärder - goteborg.s

Arbetsförhållanden. 4 Anmälan eller påtalandet av diskriminering eller av bristande uppfyllelse i fråga om aktiva åtgärder kan ha gjorts till Jämställdhetsombudsmannen, till ett skyddsombud eller motsvarande, till en facklig företrädare Rättsfall 4 2. Arbetsförhållanden Enligt diskrimineringslagen 3 kap. 1 § ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder och ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet elle

Ansvar för aktiva åtgärder. Enligt diskrimineringslagens tredje kapitel ansvarar arbetsgivaren i samverkan med arbetstagare för att bedriva jämställdhetsarbete genom aktiva åtgärder på en rad olika områden: att arbetsförhållanden på arbetsplatsen passar alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet,. arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhe Nya regler som innebär att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering gäller från den 1 januari 2017. De innebär bl.a. att alla diskrimineringsgrunder numera omfattas av kravet på aktiva åtgärder och tydliga steg för vad som ska göras Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder ska pågå fortlöpande och systematiskt och innebär att arbetsgivaren ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp inom fem områden; arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och. Arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder, som gäller alla arbetsgivare, behöver dessa arbetsgivare inte dokumentera. Finns dokumentation kan arbetsgivaren visa att arbete bedrivs. Samverkan. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen

Arbetsförhållanden - Högskolan i Borå

Arbetsgivarens aktiva åtgärder ska omfatta . arbetsförhållandena. Lagrum: 3 kap 5 § punkt 1. Detta innebär krav på att arbeta fortlöpande med hjälp av en metod i fyra steg som innebär att undersöka risker, analysera upptäckta risker, vidta åtgärder och följa upp resultatet. Se fliken de fyra stegen i AÅ-boken 2. åtgärder: De aktiva åtgärderna ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra arbetsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap 2.2 Aktiva åtgärder för alla diskrimineringsgrunderna - utöver lagkraven Diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder omfattas inte av diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. I Region Skånes arbete avser dock aktiva åtgärder alla. Artikel 27 Arbete och sysselsättning 1. Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med.

Aktiva åtgärder - Akademikerförbundet SS

med aktiva åtgärder (särskilt områdena arbetsförhållanden och studiemiljö) sam - ordnas med fördel med det systematiska arbetsmiljöarbetet vid LiU. Arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och studentkårer. Frågor kring lik Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet. Ett gott råd är att ta tag i dessa frågor så tidigt som möjligt för ökad framgång. Om ni vill ha hjälp med att ta fram just ert HR dokument, hör av er så berättar jag gärna mer Aktiva åtgärder i fyra steg - checklista för arbetsgivare Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: • kön • könsidentitet eller könsuttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning

Aktiva åtgärder Resultatmått Ansvarig Tidplan Finansiering Uppföljning Arbetsförhållanden Arbetsmiljö Personal Löpande Inom kommun Medarbetare ska ha god -/samverkans Andel som deltagit - - Arbetsmiljöplan fysisk o psykosocial utbildning för chefer och i utbildningen chef styrelsekontorets Personal Aktiva åtgärder Arbetet med aktiva åtgärder Process i fyra steg Kontinuitet Fokus Undersök risker och hinder Specifika områden för aktiva åtgärder Arbetsförhållanden Löner och anställningsvillkor Rekrytering och befordran Utbildning och kompetensutveckling Föräldraskap Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalie Park- och naturförvaltningen. Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen, Instruktion APT-mall. 1 (2) Göteborgs Stad. Park- och naturförvaltningen, Instruktion APT-mall. 1 (2) Göteborgs Stad [Organisationsnamn