Home

God man till vuxen

En god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken är en person som ska se till att en vuxen person som på grund av exempelvis sjukdom inte klarar av att bevaka sina rättigheter får det stöd. Det är sedan tingsrätten som beslutar om god man. Du väljer vem som blir din gode man. Du kan själv föreslå vem du vill ha som god man. Överförmyndaren gör då en kontroll av den personen, innan tingsrätten beslutar. Om du inte har ett eget förslag, kommer överförmyndaren föreslå en god man En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller som behöver stöd i vardagen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Det är frivilligt och det kostar att ha god man - ingen kan få en god man mot sin vilja. Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på något annat sätt så ska godmanskap inte anordnas

God man och förmyndare - vi reder ut begreppen SVT Nyhete

 1. God man eller förvaltare för vuxen. En vuxen person som till exempel på grund av sjukdom eller psykisk störning behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man. Om den en- skilde dessutom är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan denne istället få en förvaltare
 2. Ansöka om god man. Du själv eller din make, sambo, eller nära släktingar kan ansöka om god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan
 3. Gode män och över­för­myn­dare. Dessa sidor riktar sig till dig som är god man för ett ensamkommande asylsökande barn och vill veta mer om hur asylprocessen ser ut och i vilka situationer du som god man behöver komma i kontakt med Migrationsverket. Kontakta mottagningsenheten för mer information om du är god man för en vuxen asylsökande
 4. God man eller förvaltare för vuxen En vuxen person som till exempel på grund av sjukdom eller psykisk störning behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man. Om den en-skilde dessutom är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan denne istället få en förvaltare

Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (registerutdrag) för vuxen; Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (rättelse m.m) för barn; Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (rättelse m.m) för vuxen; Bekräftelse på mottagen information enligt steriliseringslagen (HSLF-FS 2016:6 Bilaga 2 En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl. Om du är god man för en vuxen asylsökande kan din roll se annorlunda ut. Kontakta mottagningsenheten där den sökande är inskriven för mer information Uppdraget som god man eller förvaltare. Som god man för vuxen eller förvaltare ansvarar du för en eller flera delar av följande: bevaka rätt - till exempel söka bidrag, skriva avtal, sälja bostad eller företräda huvudmannen vid arvskifte. förvalta egendom-till exempel betala räkningar, placera pengar och fördela pengar till huvudmannen Du måste normalt samtycka till att en god man utses för dig och allt som den gode mannen företar för din räkning ska ske i samråd med dig. Ansök om att få god man eller förvaltare. För att du ska kunna få hjälp av en god man måste du ha fyllt 18 år. Du ansöker genom att fylla i blanketten ock skicka den till oss tillsammans med ett läkarintyg som fylls i på en särskild blankett från Socialstyrelsen. Kontakta din närmaste vårdcentral för detta. Handlingarna skickar du.

Regler för gåvor när det finns god man eller förvaltare Gåvor till huvudmän När en vuxen person som har en god man eller förvaltare (ställföreträdare) förordnad för sig ska ta emot en gåva, fordrar det i vissa fall att speciella formkrav uppfylls för att gåvan ska bli giltig En god man är en vuxen som kan hjälpa dig med olika saker som du behöver få en vuxen persons hjälp med. Enligt reglerna ska du få en god man direkt när du kommer till Sverige. Om du får det hjälper din gode man dig att ansöka om uppehållstillstånd. Ibland kan det vara så att du inte hinner få en god man innan du ansöker om. God man och förvaltare för vuxna. För att få god man eller förvaltare krävs det att man har sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande som gör att man inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller ta till vara sina rättsliga och personliga intressen

God man - Sveriges Domstola

Vem kan få en god man? En person som på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man. Godmanskap är en frivillig hjälp och personen ska därför lämna sitt samtycke, om denne har förmåga att göra det. En person som har god man Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa, barn eller vuxen, att bevaka sin rätt i samhället. Det kan exempelvis handla om att sköta en vuxen människas ekonomi eller att se till att ett barn som kommit ensam till Sverige får den omsorg och stöd han eller hon behöver och har rätt till För dig som vill bli god man eller förvaltare för vuxen En god man eller förvaltare kan utses till en vuxen person som är i behov av hjälp, en så kallad huvudman. Överförmyndaren utövar tillsyn över gode män och förvaltare och kontrollerar att de sköter sina uppdrag

Ja. Arvode för god man räknas som en merkostnad under förutsättningen att det är huvudmannen själv som betalar. Kostnad för god man eller förvaltare kan godtas först när det finns ett arvodesbeslut från överförmyndaren En god man får inte förordnas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte dennes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Om någon befinner sig i en sådan situation som anges i stycket ovan, och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten enligt 11 kap. 7 § FB besluta att anordna en förvaltare för honom eller henne Förvaltare eller god man för vuxen En vuxen person som till exempel på grund av sjukdom eller psykisk stör-ning behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man. Om den enskilde dessutom är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan denne istället få en förvaltare En orosanmälan gör man via Socialtjänsten, men det finns däremot ingen blankett för anmälan när det gäller oro för en vuxen person utan endast när det gäller barn. Däremot kan du fortfarande göra en orosanmälan. I anmälan behöver du förklara varför du känner oro för personen i fråga

Bankärenden för vuxen med god man ger information om frågor som kan uppkomma då bankärenden utförs av en god man som utsetts för en vuxen person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom, med mera. Bankärenden för vuxen med god man. Barns tillgångar - Faktablad Förmyndarskap/föräldraförvaltning, med undantag för särskild förvaltning. En förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare. Godmanskap - detta gäller människor som av olika skäl inte själva kan ta till vara sina intressen

För vuxna som behöver god man eller förvaltare - Malmö sta

Arvode vid uppdrag som tillfällig god man. Uppdraget är tillfälligt och gäller en speciell situation, till exempel bevaka rätt i dödsbo eller när ställföreträdaren är jävig. Både barn och vuxna kan ha en tillfällig god man. Gode mannen får ersättning per timme med 0,75 procent av prisbasbeloppet Utbildningsmaterial. På denna sida hittar du vårt utbildningsmaterial som är till för dig som vill åta dig uppdrag som god man eller förvaltare för en myndig person. Du som är intresserad av att bli god man eller förvaltare för en vuxen person kan här titta på vår utbildningsfilm och annat utbildningsmaterial

Bankärenden för vuxen med god man Swedishbanker

 1. ställföreträdare för en vuxen person. Uppdraget som god man eller förvaltare Överförmyndarverksamheten Förvaltare kan, i likhet med en god man, endast utses för personer som på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen
 2. Som god man och förvaltare hjälper du personer som har svårt att klara sin ekonomi eller annat som tillhör vardagslivet. Se vad en god man kan göra för dig och hitta kontaktuppgifter till överförmyndare
 3. God man ser till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det
 4. Uppdraget för en god man eller förvaltare består av tre delar: att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Nedan är några exempel på vad som kan ingå i uppdraget: Om du är god man behöver du få huvudmannens godkännande för de saker du hjälper till med och åtgärder du vidtar

Ansöka om god man - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetar

 1. God man och förvaltare. En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar
 2. Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. För mer information hänvisas ni till överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Det är normalt överförmyndaren som föreslår vem som kan vara god man eller förvaltare och som granskar dennes uppdrag. Ansökan.
 3. Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag
 4. För barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen och söker uppehållstillstånd utses en god man. Den gode mannen företräder barnet och tillvaratar barnets intresse innan en särskild förordnad vårdnadshavare utses

För att få god man krävs att personen inte kan få hjälp på annat sätt. Kan personen få hjälp på mindre ingripande sätt, till exempel genom anhöriga, fullmakt eller insatser från socialtjänsten finns det inget skäl av god man eller förvaltare Uppdraget varierar - det kan till exempel gälla en ung vuxen med funktionsvariationer som behöver hjälp att klara ekonomin, någon som fått åldersrelaterade svårigheter att klara sig i samhället, eller ett ensamkommade asylsökande barn. Sedan den 1 januari 2015 finns ett utbildningskrav för att bli God man, som våra kurser uppfyller

Gode män - Migrationsverke

En snabb googling visar att det varierar en del, beroende på uppdraget och uppdragsgivare. Lägsta siffran jag hittar är 12 000 kr per år plus vissa kostnadserättningar (Örebro kommun, god man för vuxen med funktionshinder) den högsta är ca 16 000 per år plus vissa kostnadsersättningar (36% av prisbasbeloppet, i Göteborgs kommun som god man för barn utan uppehållstillstånd ännu Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig. Om den huvudmannen inte kan yttra sig (till exempel på grund av att den omyndige/huvudmannen har ett förståndshandikapp eller är dement), ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan fås överförmyndarförvaltningen saknar lagligt stöd för att samtycka till att gåvor ges. Uttagsansökningar som avser gåvor kommer därför alltid att avslås. • För att påskynda handläggningen bör du utförligt specificera vad pengarna ska användas till och motivera varför uttag är nödvändigt Kontaktperson till vuxen med funktionshinder Är du är vuxen (18 år eller äldre) och har en funktionsnedsättning kan du ansöka om en kontaktperson. Insatsen är frivillig och kan sökas av personen själv, en god man eller en förvaltare

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor Med anledning av de frågor som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får inom rubricerade område lämnas i detta cirkulär information om handläggningen av socialnämndens anmälningsskyldighet till överförmyndare och tingsrätt samt om vissa vårdnads- och. Förmyndare till vuxen För vuxna som behöver god man eller förvaltare - Malmö sta . En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller som behöver stöd i vardagen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Det är frivilligt och det kostar att ha god man - ingen kan få en god man mot sin vilja Stöd till vuxna. Om du är vuxen (18 år eller äldre) och behöver upplysningar, råd eller insatser i olika sociala frågor kan du vända dig till socialförvaltningen. Frågorna kan handla om personligt stöd i ditt vardagliga liv, rådgivning i din/er relation eller hjälp och stöd att komma ur någon form av missbruk

Blanketter - Socialstyrelse

En god man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden. Godmanskap är frivilligt. Det vanligaste godmanskapet är när en vuxen person (huvudmannen) på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp som. Överförmyndarkansliets tillsyn vid dödsboförvaltning blir aktuell när en dödsbodelägare har god man eller förvaltare eller är omyndig. En god man eller förvaltare eller förmyndare får inte sälja, köpa eller byta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för den omyndiges eller huvudmannens räkning utan Överförmyndarnämndens samtycke Här finns dokument och information som du som är god man för ensamkommande barn kan ha nytta av i ditt uppdrag. Att vara god man för ensamkommande barn Pdf, 3 MB.. Stödboende för ensamkommande unga Pdf, 554 kB.. Arvodes- och omkostnadsersättning fr.o.m. 2017-07-01 Pdf, 131 kB.. Begäran om arvode enligt lag om god man för ensamkommande barn Pdf, 181 kB Vad gäller för gåvor när någon har en god man eller förvaltare? Gåvor till huvudmän När en vuxen person som har en god man eller förvaltare (ställföreträdare) förordnad för sig ska ta emot en gåva, fordrar det i vissa fall att speciella formkrav uppfylls för att gåvan ska bli giltig

Spiderman Cosplay Superhero Mask - Vuxen

Enligt föräldrabalken ska en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna utses till god man eller förvaltare. Att vara god man är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare i behov av hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga Riktlinjer för arvode till ställföreträdare (god man/förvaltare) Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode i varje ärende, men de generella riktlinjerna är: Förvalta egendom, 10% av ett prisbasbelopp för hela året. Bevaka rätt och sörja för person om huvudmannen bor i eget boende, 10% av ett prisbasbelopp för. Förmyndare till vuxen God man och förvaltare för vuxna boden . God man och förvaltare för vuxna. För att få god man eller förvaltare krävs det att man har sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande som gör att man inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller ta till vara sina rättsliga och personliga intresse

God man är till för personer som på grund av sitt hälsotillstånd behöver stöd och hjälp med att ta hand om sin ekonomi eller hjälp med rättsliga frågor. God man - ett kvalificerat ideellt uppdrag. God man En god mans huvudsakliga uppgift är att företräda den enskilde i främst ekonomiska och rättsliga frågor En introduktion till godmanskap för ensamkommande barn Pdf, 708.4 kB. En introduktion till att vara god man & förvaltare Pdf, 915.7 kB, öppnas i nytt fönster. Omprövning av förvaltarskap Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. Åtagande Pdf, 49.7 kB, öppnas i nytt fönster. Förenklad års- och sluträkning Word, 188 kB Vill du göra en insats för ett barn? Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar - exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Här kan du läsa om de olika uppdrag du kan ta hos kommunen. För att få veta mer om hur behovet ser ut där du bor och anmäla intresse, kontakta kommunen direkt

Bli god man eller förvaltare. Du som är intresserad av ett uppdrag där du får hjälpa andra är välkommen att bli god man och förvaltare. Du får hjälpa en medmänniska och representera den som inte själv kan föra sin talan God man för bortavarande - Ansökan om God man för ensamkommande barn - Anmälan om behov God man vid motstridiga intressen - 11 kap 2 § föräldrabalken - Ansöka Det är viktigt att du är positivt till att ha ett nära samarbete med socialtjänst, biologisk släkt, god man och andra viktiga personer för barnet och instanser så som vården, skolan mfl. Du får ersättning för ditt uppdrag i form av ett arvode som du betalar skatt på och en omkostnadsersättning som ska täcka de omkostnader du har

Gode mannens roll under asyl­tiden - Migrationsverke

God man, förvaltare, förmyndare Undermeny för God man, förvaltare, förmyndare. Resor, transporter och besök. Konsumentvägledning. Invandring och integration. SIP - samordnad individuell plan. Borgerlig namngivning. Anmäl oro för vuxen - E-tjänst; E-tjänst: Anmälan om oro för vuxen Ring Vuxengruppen Ansökan om tillfällig god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken Blanketten fylls i och skickas till: Överförmyndarenheten 191 86 Sollentuna En tillfällig god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken kan förordnas för ett barn eller en vuxen som har en ställföreträdare men som inte ka

20 julgranar som redan gett upp hoppet om en god jul | Hänt

Ett stort antal ensamkommande barn kommer årligen till Sverige. Överförmyndaren förordnar gode män till ensamkommande barn under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös och omfattas av lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn samt vistas i Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner Orosanmälan vuxen. Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa kan du anmäla det till socialtjänsten. Oro kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för.

För dig som vill bli god man eller förvaltare för vuxen

Vi använder cookies för att förhöja din upplevelse på sidan. Läs mer om hur vi hanterar cookies. Jag godkänner. Meny. image/svg+xml Karta image/svg+xml Translate image/svg+xml A-Ö image/svg+xml Sidkarta image/svg+xml Kontakt. annan person som har god kännedom om den avlidens förhållanden. Blanketten ska sändas till arbetsgivaren som sedan skickar denna och övriga handlingar till KPA Pension, 106 85 Stockholm för försäkringsutredning. Ansökan om ersättning till efterlevande 1 (2) Den avlidnes personnummer _ Finns sambo Är du osäker kan du kontakta oss på avdelning äldreomsorg för rådgivning. Beroende-missbruk. Är du orolig för att en vuxen person över 20 år har ett beroende eller missbruk? Här kan du anmäla din oro till socialtjänsten i Täby kommun. Oron kan både handla om att du är orolig för den som dricker, tar droger eller spelar om pengar Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet. Här hittar du information om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn

För dig som behöver god man eller förvaltare - Lunds kommu

God man till ensamkommande barn. God man till ensamkommande barn förordnas när ett barn under 18 år kommer till Sverige och vid ankomsten är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe För dig som är god man till ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare Du gör din intresseanmälan via knappen Anmäl intresse, bli god man för ensamkommande barn i övre delen på denna sida. Tänk på att en god man inte får ha skulder eller förekomma i belastningsregistret. För att underlätta ditt uppdrag vill vi att du först genomgår en webbutbildning som du når via Migrationsverkets webbplats, länk dit finns i intresseanmälan En god man eller förvaltare ser till att personen får den vård- och omsorg denne behöver och har rätt till. Till exempel rätt boende, daglig sysselsättning och hemtjänst. Informationsbroschyr om godmanskap/förvaltarskap för vuxna personer över 18 å Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person

Anders är ny kommunpolis i Grums kommun - grums

För att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga kan det finnas behov av en ställföreträdare. God man, förvaltare eller förmyndare är olika former av ställföreträdare. Läs mer om dem i menyn nedan. Handbok för dig som är god man eller förvaltare. Pdf, 812.7 kB Uppgiften som god man är i första hand tänkt, att hjälpa en medmänniska som inte klarar av att ta hand om sina egna angelägenheter. En god man har rätt till visst arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter. Det är överförmyndaren som bestämmer arvodets storlek. Ett normalarvode kan sägas uppgå till 5 000 - 10 000 kronor.

Godmanskap anordnas och beslutas av tingsrätten. Sker byte av god man senare, är det överförmyndarverksamheten som beslutar ny god man. Förvaltare. Ingen vuxen person i Sverige är omyndig däremot kan en förvaltare tillsättas. Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten utse en förvaltare Uppdragets hörnstenar. Uppdraget som god man eller förvaltare kan omfatta tre olika delar: bevaka huvudmannens rätt. förvalta huvudmannens egendom. sörja för huvudmannens person. I det beslut du fått av överförmyndarnämnden framgår det vilken eller vilka delar som ingår i ditt förordnande. Du kan vara förordnad för alla tre. God man används ofta som beteckning på person som utses att bevaka annans rätt. Sådan god man kan utses enligt . 3 § eller 8 § samäganderättslagen ) 11 kap 1 § föräldrabalken 4 kap 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 2 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande bar Män som är från 25 och uppåt kan höra av sej! Du är fräsch, vän av tvål och vatten och sen om du är gift eller inte spelar inte mej någon roll. Vi ska bara ses och ha en skön kväll med vuxenmys och sen skiljs vi åt. Bor du en bit bort så får du så klart sova över. Kan vara mysigt, för morgonsex är det bästa jag vet Ersättningen som man får som god man betalas i första hand av den man hjälper. Endast om den man hjälper har en inkomst som är lägre än två prisbasbelopp (ca 85 000 kr) så kan staten skjuta till och bidra till den gode mannens arvode. Det är alltså ingen normal lön utan ett litet arvode som man får

Att gå från ung till vuxen innebär en mängd olika saker, som att flytta hemifrån och skaffa . sig en egen bostad, få sitt första jobb och kanske påbörja en utbildning efter gymnasiet. Unga personer i allmänhet möter svårigheter och utmaningar i övergången till vuxenlivet men detta gäller särskilt för unga personer me 1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, 2. verka för att de får lämplig utbildning, 3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver, 4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Lag (2015:982) Godman Förvaltare Godmaniskaraborg. En lokalförening inom RFS. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Vår hemsida hos RFS - klicka här. Välkommen till en aktiv förening för gode män och förvaltare inom hela gamla Skaraborg. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxen- skolan i Skövde och Lidköping

Uteserverings tider – Paulina DanielssonLuncher och matinspiration i Skåne & IndianapolisTomten – SVERIGES TOMTEGILLEReportage - Livets Möjligheter - NationelltMartin Lundström - tvåfaldig olympisk guldmedaljör i St

Insatser kan endast ges till den som begär det, detta gäller även barn. Om personen är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan ska vårdnadshavare, god man eller förvaltare begära insatser för honom eller henne Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig. Om den omyndige/huvudmannen inte kan yttra sig (till exempel på grund av att den omyndige/huvudmannen har ett förståndshandikapp eller är dement), ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan fås GOD MAN, FÖRVALTARE OCH FÖRMYNDARE. En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin