Home

Våld i nära relationer statistik 2022

2020-06-24 Art.nr: 2020-6-6790 1(5) Öppna jämförelser socialtjänst , publiceringsår 2020 Öppna jämförelser 2020 - Våld i nära relationer Socialtjänsten har en viktig roll i att erbjuda hjälp och stöd till våldsutsatta. Det finns en oro att våld i nära relati oner har ökat under den rådand Statistiken för 2020 är därför osäker vad det gäller uppdelningen i relationstyper. Anmälda fall av grov kvinnofridskränkning. I syfte att belysa och rättsligt hantera upprepat fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor infördes 1998 brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning i brottsbalken Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer brukar pekas ut som det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Här finns dock ett stort mörkertal. Den officiella statistiken fångar många gånger inte upp alla våldets uttrycksformer , som psykiskt våld, digitalt våld, materiellt våld eller ekonomiskt våld Öppna jämförelser av våld i nära relationer. Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området våld i nära relationer. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm

9 000 kvinnor vittnar om våld i nära relation. Uppdaterad 29 september 2020. Publicerad 28 september 2020. Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av sin man och var femte misshandel som. Brottet grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer.Syftet var att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för systematiska övergrepp, brott och kränkningar av en nuvarande eller tidigare partner, och att straffrättsligt markera allvaret i denna typ av upprepad brottslighet i nära relationer

Våld i nära relationer: Alla kontaktuppgifter för hjälp

2.2 Våld i nära relation 8 2.2.1 Statistik 9 2.3 Socialtjänsten och kvinnojourernas arbete 10 3. TIDIGARE STUDIER 11 3.1 Pandemins effekter på våld i nära relation 11 3.2 Samhällskatastrofers effekt på våld i nära relation 12 3.3 Åtgärder och förebyggande arbete 13 4. TEORETISKA PERSPEKTIV 14 5. METOD 15 5.1 Förförståelse 16 5.2. Definitionen brott i nära relationer inkluderar alla former av våld mellan närstående men det finns ett antal faktorer som påverkar hur kunskapen kring b i nära relationerrott presenteras och definieras. I stora delar av forskningenanvänds begreppet i nära våld relation framför brott i nära relation Statistik från Roks kvinnojourer och tjejjourer 2017. Statistik från jourerna. Roks kvinnojourer och tjejjourer skickar årligen in statistik till Roks. Det gör att vi kan vi synliggöra det viktiga arbete som kvinnojourerna och tjejjourerna gör för att stötta kvinnor, tjejer och barn utsatta för mäns våld Publikation: Konstaterade fall av dödligt våld. En granskning av anmält dödligt våld 2020 Brottsförebyggande rådet 2021, fulltext i kunskapsbankens databas. Sedan början av 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskat med närmare 20 procent Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets väggar. BRÅ:s statistik visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med fyra procent första halvåret 2020 jämfört med året innan. Även Trygghetsberedningens rapport om brottslighet under covid-19 visar på en marginell ökning av anmälningar om våld i hemmet

Kriminalstatistik och våldsutsatthet - Nationellt centrum

 1. Mellan 2019 och 2020 mer än fördubblades antalet personer som kontaktade Gävle kommun angående våld i nära relation, det visar statistik som kommunen delat med P4 Gävleborg
 2. Brottsofferjouren Sverige samlar varje år och sammanställer statistik från alla lokala brottsofferjourer. Under verksamhetsåret 2020 rapporterade 71 aktiva jourer statistik till förbundet. Under 2020 genomförde de 71 aktiva brottsofferjourerna i Sverige sammanlagt 98 755 kontakter och åtgärder inom ramen för 31 060 ärenden i den brottsofferstödjande delen av verksamheten. Ladda ned.
 3. med anledning av prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer Motion 2020/21:4000 av Sofia Nilsson m.fl. (C) av Sofia Nilsson m.fl. (C
 4. Betänkande: Förebyggande av våld i nära relationer. Betänkande 2020/21:SoU26. Föredragningslista ; Förebyggande åtgärder införs mot våld i nära relationer (SoU26) Flera lagändringar ska göras för att förebygga våld i nära relationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Besluten.
 5. Våld i nära relationer Visa Ungefär en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019 handlade om misshandel av en närstående där offret hade eller hade haft en parrelation

Fakta och statistik - Jämställdhetsmyndighete

Innan vi kommer in på statistiken över dödade kvinnor 2020 vill vi sätta denna statistik i ett sammanhang. I flera olika media har polisen i Stockholm gått ut och meddelat att nu ska de verkligen storsatsa mot våld i nära relationer JU sätter våld i nära relationer i fokus under Orange Day 2020. Orange Day är ett initiativ av FN som sätter ljus på mäns våld mot kvinnor och uppmärksammas årligen den 25 november. På flera av Jönköping Universitys utbildningar ingår kunskap i att upptäcka våld i nära relationer, dessutom bedrivs forskning på ämnet

Öppna jämförelser av våld i nära relationer - Socialstyrelse

 1. Antalet rapporterade fall av våld i nära relationer ökar markant i Göteborg. Under förra året ökade de med 21 procent i hela staden - i stadsdelen Lundby ökade de med hela 102 procent
 2. våld i nära relationer kopplat till covid-19, 2020 Uppföljning av arbetet Rapport - uppföljning avseende aktiviteter mot våld i nära relationer kopplat till covid-19, 2020 2 (19) Uppföljning av arbetet under perioden mars-september 2020. Social utveckling, Dialoga. Göteborgs Stad statistik över anmälningar inom.
 3. Analys våld i nära relationer − Sweco 2. STATISTISK MÅLGRUPPSANALYS DISPOSITION REDOVISNING AV STATISTIK I detta kapitel redovisas statistik som rör ämnet våld i nära relationer. I avsnitt 2.2 Stadens sta-tistik redovisas statistik hämtad från stadens interna system. I nästa avsnitt, 2.3 Övriga källor
Justitieministern: ”Det farligaste för en kvinna är attBrott – Statistik och fakta om jämställdhet

Våld i nära relationer - i det här fallet ekonomiskt våld - är något som framförallt kvinnor utsätts för. Denna typ av våld är ofta svår att upptäcka utanför hemmet. Ekonomiskt våld betyder exempelvis att den ena parten i ett förhållande helt kontrollerar parets ekonomi och på så sätt kan utöva påtryckning och utpressning mot den andra parten I Kvinnofridsbarometern 2019 undersöker Unizon för tredje gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kommunerna får själva svara på hur de resursätter och prioriterar arbetet. Resultatet är nedslående. Kommunernas arbete blir totalt sett inte bättre, förändringen går alldeles för långsamt Förebyggande av våld i nära relationer handlar framför allt, som många tidigare har sagt, om mäns våld mot kvinnor. Det här är inget nytt problem. Det har funnits under lång tid. Det finns inte bara i Sverige, utan det finns i hela världen. Nu är det dags att det här upphör, fru talman Brottsförebyggande rådet har nu släppt sin preliminära statistik för 2020. När det gäller våld i nära relation vet vi att våldet ökat under pandemin. Detta på grund av ökad isolering i hemmet. Man kommer närmare förövaren och kontrollen blir större Våld i nära relationer Våld i nära relationer är en samlingsterm som innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och sam-könade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Män står för den övervägande delen av det allvarliga våldet mot kvinnor i nära.

vintern 2018/2019 samt vintern 2019/2020 och information om våld i nära relationer samt en förteckning över stöd och resurser som finns i samhället. Vi har i vårt arbete inspirerats av och även kopierat text från Sammanställning av arbete kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom Västra Götaland. pdf Våld i ungas nära relationer - visa att du bryr dig! Under februari och mars 2020 uppmärksammar Norrtälje kommun den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, våld i ungas nära relationer. Ungdomsrådet tillsammans med bland annat Polisen har tagit fram en kampanjfilm med tillhörande material - Visa att du bryr dig! 2013 - Våld i nära relationer 2012 - Lokalt polisarbete 2011 - Sport, vetenskap & konst 2010 - Brott i hemmet 2009 - Barn och unga 2008 - Urbana områden 2007 - Våld i nära relationer 2006 - Alkohol och narkotika Webbinarier Kontakta brottsförebyggande aktörer Publikationer Undermeny för Publikationer. Försäljnings- och leveransvillko -Våld i nära relationer Socialtjänsten har en viktig roll i att erbjuda hjälp och stöd till våldsutsatta. Covid-19 har inneburit en stor påfrestning för samhället, och det har funnits en oro att redan utsatta grupper blivit än mer utsatta. I årets öppna jämförelser lyfts resultat från indikatorer där en positiv utveckling sket

9 000 kvinnor vittnar om våld i nära relation SVT Nyhete

 1. För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld.Där ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är.
 2. I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över konstaterade fall av dödligt våld för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken. År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige, vilket var en ökning med 13 fall jämfört med 2019. En stor del av ökningen kan härröras till region Stockholm som.
 3. Våld i nära relationer Våld i offentliga miljöer Återfall i brott Erfarenhetsbank Undermeny för Erfarenhetsbank. Barn Ungdomar Skolan Föräldrastöd Våld/Grovt våld Våld i nära relation Samverkan Trygg miljö Bostadsinbrott Klotterförebyggande Näringslivet Organisation Information och utbildning Samtlig
 4. Våld i nära relationer. Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår
 5. Våld i nära relation är därmed också ett allvarligt folkhälsoproblem. Trots att våld i nära relation är ett så allvarligt samhällsproblem finns det mycket som tyder på att det går att göra långt mycket mer åt detta än vad som görs idag och att arbetet för att motverka våld i nära relation inte är tillräckligt effektivt
 6. Nära 100 000 kontakter och åtgärder med brottsutsatta under 2020. Brottsofferjourens volontärer genomförde över 98 000 kontakter och åtgärder i över 32 000 ärenden runt om i landet under 2020, vilket är en ökning från förra året. Brottsofferjouren Sverige samlar varje år och sammanställer statistik från alla lokala.

Mäns våld mot kvinnor i fokus - Brottsförebyggande råde

Definitionen brott i nära relationer inkluderar alla former av våld mellan närstående men det finns ett antal faktorer som påverkar hur kunskapen kring b i nära relationerrott presenteras och definieras. I stora delar av forskningenanvänds begreppet i nära våld relation framför brott i nära relation utvecklingsbehov på området våld i nära relationer, som med fördel kan adresseras från en gemensam plattform - tillsammans med Socialstyrelsen i en kunskapsstödjande roll. Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myn-digheterna kan bidra till ökad samsyn, gemensamt lärande, effektivare arbets

Fakta och statistik Rok

 1. Stor genomgång av ny forskning och statistik om mäns våld mot kvinnor forskar om dödligt våld i nära relationer. - Tittar man på helåret 2020 jämfört med 2019 så har vi.
 2. Statistik över våld i nära relationer. Våldet mot barn har också ökat. Under 2019 fick myndigheterna information om 2 600 fall där barn fallit offer för våld som föräldrar förorsakat
 3. Våld mot kvinnor är inte bara ett samhällsproblem i Sverige utan i hela världen enligt Världsorganisationen WHO (2013) som presenterar global statistik. 36,5% av kvinnopopulationen har varit med om fysiskt/sexuellt våld från någon i nära relation och/eller sexuellt våld från utomstående individer
 4. . Coronapande
 5. Stockholmsstads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (2017-2020) beskriver hur majoriteten av fallen rör vuxna, där kvinnan oftast är offret och en eller flera män är utövare av våldet. Konsekvenserna av våld i nära relation är utbrett och påverkar flera individer såso
 6. , me
 7. Sedan år 2000 har det i snitt dödats 16 kvinnor per år i Sverige. Enligt Brå:s rapport, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, sker 80 procent av det dödliga våldet mot kvinnorna i någon av de inblandades hem eller i det gemensamma hemmet. När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta.
TBE – fästingburen encefalit - Vårdgivarwebben Västra

2020-12-31 Dokumentansvarig vilket bland annat framgår av statistik över våldsbrott. En betydande del av det våld som män utövar mot kvinnor sker i nära relationer. Begreppet våld i nära relationer omfattar alla typer av våld och övergrepp som kan förekomma mellan närstående Enligt vår statistik är 90 procent av de anmälda fallen coronarelaterade, säger Wai Fai, grundare av en organisation som jobbar mot våld i nära relationer till tidningen. Wai Fei menar att såväl den allmän oron som karantänen skapar och det faktum att många familjer hamnar i ekonomiska svårigheter bidrar till våldet Strategi för nolltolerans mot våld i nära relationer 2020-2030. Ålands landskapsregerings arbete för jämställdhet ska bidra till det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt och frihet att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling Siffror från BRÅ visar en nära dubblering i hela landet 2020 jämfört med 2019 när det gäller antalet anmälningarna om kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Benägenheten att anmäla har ökat, och en starkt bidragande orsak i den senare statistiken är Corona-pandemin och dess påverkan på människors sociala rum och sammanhang Våldsutövare i nära relationer kan skilja sig åt på flera sätt. Det kan handla om vilka våldet riktas mot, vilken form våldet har och hur allvarligt och systematiskt det är. Det kan också handla om våldets funktion för våldsutövaren samt våldsutövarens personlighetsdrag. Många våldsutövare riktar våldet endast mot närstående

Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem, Enligt Brottsförebyggande rådets statistik anmäldes år 2020 i Sverige 29 200 fall av misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år. En majoritet, 80 %, begicks av närstående och andr Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och något som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts. I detta tema beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld. Du får också veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer Kartläggning av forskningsfältet våld i nära relationer: Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt forskningsprogram mot brottslighet som inkluderar bland annat mäns våld mot kvinnor, vålds- och sexualbrott mot barn och våld i ungas relationer samt sexuella trakasserier I Österåkers kommun inkom det enligt polisens statistik 91 polisanmälningar gällande våld i nära relationer under 2020, i jämförelse med 60 polisanmälningar år 2019. Polisanmälningar gällande sexuellt ofredande ligger på samma nivå som året innan,. Mot våld i nära relationer Kompetenscentrum. En basutbildning för ökad förståelse och reflektion Utbildningens upplägg DAG 1 o Vad är våld och vem drabbas av våld i nära relation o Makt och våldsutövare o Normaliserings-och uppbrottsprocessen o Våldets konsekvenser o Våldsutsatta barn o Våld i ungas parrelationer o Bemötande o Våga fråga o Myndigheternas ansvar och samverkan.

Somaliska Mediaföreningen i samarbete med Stiftelsen Ester och Postkodstiftelsen under pandemin 2020. Information på somaliska om ökat våld i nära relationer.. Regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Uppdaterad 20 oktober 2021. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våldet ska förebyggas och de män som begår brott mot kvinnor ska straffas. Kvinnor som utsätts för brott ska få den hjälp de behöver. Under förra mandatperioden tog regeringen fram en. Pandemins våldsamma baksida. Våld i nära relationer, och speciellt mäns våld mot kvinnor ökar under pandemin. Förutom de fysiska och psykiska eftergifterna som våldet för med sig utgör det ett rättvise- och demokratidilemma, och i förlängningen, ett hot mot samhällsutvecklingen i stort, skriver Moa Leppämäki

Dödligt våld i nära relationer - Uppsala Universit

 1. Våld i nära relationer - stora mörkertal: Reagera och agera när våldet inträffar. Mörkertalet är stort när det gäller våld mot kvinnor i nära relationer. Det visar BRÅ:s statistik över anmälda brott i Avesta. - Det är viktigt att anmäla som en upprättelse för sig själv, för att markera att det som hänt inte är okej.
 2. Våld i nära relation drabbar cirka 30 procent av alla kvinnor världen över och bara i Sverige dör varje år mellan 16-19 kvinnor, till följd av våld från sin partner. Syfte: Syftet var att beskriva hur kvinnor, utsatta för våld i nära relationer, upplevt bemötandet i vården
 3. Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer kan vara ett stöd för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna
 4. Också i Svenska kyrkans sammanhang och på sociala medier har mäns våld mot kvinnor aktualiserats i debatten. I en debattartikel i Kyrkans tidning 22/4 skriver Susanne Rappman, biskop i Göteborgs stift om den ökande statistiken av våld i nära relationer där siffror från Brå visar nära en dubblering i hela landet 2020 jämfört med 2019, vilket till stor del kopplas till.

Handlingsplan Våld i Nära Relationer DOKUMENTNAMN Handlingsplan GILTIGHETSPERIOD 2020-2023 DOKUMENTTYP Plan BESLUTAT/ANTAGET 2020-02-17 DOKUMENTÄGARE VERSION 1 DOKUMENTANSVARIG Metodutvecklaren SOU REVIDERAT 2020 INLEDNING Varje kommun har enligt lag en skyldighet att ge stöd och hjälp åt den som bevittnat Våld i nära relationer Grundniv Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Hälsovetenskap 2021-01-10 2019-12-04 2020-09-23 Allmänna data om kursen Syfte Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och Statistik om våld i nära relationer Statistik om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor: Statistiska centralbyrån Efter inspirationsdagen Chefsforum - Kvinnofrid (december 2020) bjuder nu Länsstyrelsen in till en fördjupningsdag. Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV.

Medborgarlöfte 2020-2021 Trygghetsrådet Befolkning, arbete, statistik Öppen data (PSI) Om Bromölla kommun Kartor Ekonomi och budget Skattesats Våld i nära relationer. Stöd vid hot och våld. Hot och våld förekommer i många familjer Våld i nära relationer (även kallat våld i hemmet eller partnervåld) är psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld som sker inom den privata sfären. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. [1].

Video: Coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn

2020-2023 och kommunens övergri-pande mål nummer fem; jämställd om våld i nära relationer för både personal och invånare. Våldsförebyggande samordnare • Genomföra kartläggning och visa på statistik gällande insatser till våldsutsatta Våld i nära relationer. Akut hjälp och jourer. För dig som är utsatt för våld. Relationsvåldsmottagning. Hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnojourer. För dig som utsätter närstående för våld eller hot. Barn och unga som upplever våld. Senast uppdaterad: 2021-06-23 Våld i nära relationer Region Norrbotten har under många år drivit arbetet med att identifiera och stödja personer som är utsatta för våld i nära relationer. Socialstyrelsen har utlyst medel att rekvirera senast september 2020. För Region Norrbotten anges att följande belopp kan rekvireras, 1 254 607:- Målsättningen med utlysningen. Sammanhållen statistik över förekomsten av våld i nära relationer saknas för de senaste åren i Sverige och de studier som finns är några år gamla. 2012 genomförde Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en kartläggning av utsatthet för brott i nära relationer Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt samhällsproblem, ett demokratiproblem och det största hindret för jämställdhet, tillika som det är ett individuellt problem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande hos de utsatta

Gävle kommun satsar på ny enhet för att stoppa våldet - P4

Myndigheter satsar mot våld i nära relationer. Lyssna från tidpunkt: 1:38 min. Finns på Min sida. Publicerat tisdag 24 november 2020 kl 17.00. När allt fler stannar hemma på grund av. Enligt statistiken blir var fjärde kvinna och nästan var femte man utsatt för våld i nära relationen någon gång under sin livstid. Syftet med kampanjen var att visa sitt stöd för personer som upplever våld i nära relationer och uppmana till att ta kontakt med sin hemkommun för att få stöd I detta avsnitt belyser vi våld i ungas nära relationer. Vi pratar med Vendela som träffade sin pojkvän när hon var 14 år, en pojkvän som under flera år utsatte henne för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. linn@linnmhallen.se. 2019-10-21. Länk till avsnitt Våld i nära relation. Om du är utsatt för någon form av våld och är i behov av hjälp och/eller skydd så kan du kontakta socialjouren. Om du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp kontakta 112 I första hand. Med våld menar vi både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av olika karaktär Förslag till Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 5 (44) Inledning Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. I Stockholm, liksom i övriga landet oc

Vännäs

Statistik 2020 - BO

Avsnitt 8 · 29 min · Snabbt förvandlas Maryams liv till ett kaos av hot och grovt våld. Om programmet. Ämnesord: Familjesociologi, Juridik, Kriminologi, Parrelationer, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sociologi, Tonåringar, Våld i nära relationer. Produktionsår UR Samtiden - Socialt arbete mot våld i nära relationer. Föreläsningar om hur olika sociala insatser kan arbeta gemensamt för att utveckla stödet till våldsutsatta. Inspelat den 5 oktober 2020 på Campus Ersta i Stockholm. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland - evl

med anledning av prop

[2020-11-25] JU sätter våld i nära relationer i fokus

Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland tom